Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit

Promo kód

Please select

Save code


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SLUŽBU SMARTBOOKER

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Zpracování
  Věrnostní program Smartbooker

 2. Správce
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účely zpracování
  • Na právním základě plnění nebo přípravy smlouvy
   1. Provozování věrnostního programu Smartbooker
   2. Vytvoření a správa internetového účtu Smartbooker
   3. Poskytování komunikačních a rezervačních kanálů k šíření obsahu, udržování vztahů s klienty
   4. Zvýšení spokojenosti a loajality klientů pořádáním výherních her, akcí a anket
  • Na právním základě (převažujících) oprávněných zájmů VIENNA HOUSE: Přímý marketing:
   1. Znovuzískávání starých klientů a získávání nových klientů.
   2. Šíření/zobrazování reklamy na (další) zboží VIENNA HOUSE prostřednictvím přímého marketingu („marketingové účely“), pokud je to ze zákona přípustné.
   3. Vyhodnocování osobních preferencí klientů k cílenému šíření reklamy se zamezením špatně zacílené reklamy (s využitím profilování, viz bod 9).

 4. Změna účelu (předávání)
  Přímý marketing:
  VVIENNA HOUSE informuje, že osobní údaje klientů zpracovává i pro účely přímého marketingu (vč. profilování). Přímým marketingem chce VIENNA HOUSE podpořit odbyt příslušných produktů (vlastních či cizích). Údaje nejsou za tímto účelem předávány třetím stranám (tj. stranám, které nejsou spojeny se skupinou). Nenastává neslučitelnost s účelem původního shromažďování údajů.

 5. Námitka vůči zpracování za účelem přímého marketingu:
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů pro přímý marketing (vč. profilování), a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k těmto účelům.

 6. Právní základ zpracování údajů
  1. Smartbooker: Plnění nebo příprava smlouvy
  2. Přímý marketing (vč. profilování): převažující oprávněné zájmy VIENNA HOUSE (viz bod 8.)

 7. Popis (převažujících) oprávněných zájmů za účelem přímého marketingu
  VIENNA HOUSE zpracovává údaje klientů, nikoli však údaje dětí či zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (citlivé osobní údaje), také proto, aby je využila pro přímý marketing v souvislosti s (dalšími) produkty, a to i pro společnosti ze skupiny, jejíž je součástí (viz také bod 5). VIENNA HOUSE má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (důvod 47 GDPR, poslední věta). Zpracovávány jsou výlučně údaje, kterými VIENNA HOUSE disponuje díky smluvnímu vztahu a pro které dosud neuplynula lhůta uložení. K prodloužení doby uložení v této souvislosti nedochází. Hlavním cílem zpracování údajů je získávání klientů tak, aby znovu došlo ke vzniku (před)smluvního vztahu a k posílení vazby s klienty. VIENNA HOUSE se zde opírá o své právo provádět obchodní činnost, které je chráněno zvyklostmi i ústavou (čl. 6 rakouského ústavního zákona), a o právo komunikovat (zejm. čl. 10, který chrání i reklamní opatřen) a o právo
  • Na předávání informací poštou;
  • Na provádění reklamních hovorů se souhlasem;
  • Na předávání informací elektronickou poštou se souhlasem;
  • Na předávání informací elektronickou poštou dle § 107 odst. 3 rakouského zákona o telekomunikacích;
  Při využití těchto údajů dodržuje VIENNA HOUSE ustanovení předpisů o komunikaci, zejména § 107 rakouského zákona o telekomunikacích.

  Externího zpracování:
  VVIENNA HOUSE je součástí skupiny společností. Ke splnění svých rozsáhlých povinnosti (provádění rezervací přes centrální rezervační systém, platební systémy, marketing, rozvaha apod.) využívá VIENNA HOUSE na bázi dělby práce i služby společností ze skupiny. Na tom má převažující oprávněný zájem (důvod 48 GDPR).
  To se týká zejména správy rezervačních údajů veškerých společností ze skupiny, která se provádí přes centrální rezervační systém. Tuto databázi provozuje VIENNA HOUSE a údaje se ukládají a spravují centrálně. Údaje zadávají při rezervaci přímo klienti, dceřiný hotel či zprostředkovatelé pověření rezervacemi. Společnosti ze skupiny mají k této databázi přístup za účelem plnění smlouvy (provádění rezervací, plánování vytížení apod.).

 8. Vyhodnocení osobních aspektů klientů („profilování“)
  Shromažďování a ukládání
  V zájmu optimální péče o klienty ukládá VIENNA HOUSE jejich aktivity (např. využití bodů, objednávky, stížnosti, speciální služby, osobní preference, reakce na objednávky), aby bylo možné zvolit relevantní, cílená opatření a tak posílit spokojenost klientů a tím i jejich loajalitu a individuálně přizpůsobit služby.
  Vyhodnocení osobních zájmů
  V zájmu zamezení špatně zacílené reklamy (a minimalizace zpracování údajů) při přímém marketingu ukládá VIENNA HOUSE nákupní chování (např. reakce na určité nabídky) a usuzuje z toho na určité osobní zájmy. Tyto vyhodnocené zájmy používá k cílenému poskytování nabídek a reklamy orientované na zájmy klientů. Zejména pro reklamu k posílení loajality klientů a k minimalizaci ztrát ze špatného zacílení reklamy

 9. Námitka vůči profilování:
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů k profilování, a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k profilování.

 10. Povinné poskytnutí údajů
  Povinnost poskytovat údaje neexistuje. Služby klientského klubu však nelze bez poskytnutí údajů smysluplně využívat.

 11. Automatizované rozhodování
  Klient nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.

 12. Typy zpracovávaných údajů
  Klient uvádí:
  Jméno a příjmení; Adresa; Číslo telefonu a faxu; E-mailová adresa; Datum narození; Oslovení; Titul
  VIENNA HOUSE navíc shromažďuje:
  Původ; Celková hodnota rezervací za posledních 12 měsíců; Aktuální nabídka pro klienty; Správa klientské karty (zaslání, platnost apod.); Na internetu: Přihlášení registrovaných uživatelů a jejich chování; Komunikační historie, chování během kampaní

 13. Externí příjemci údajů
  Přenos elektronických identifikačních údajů správcům
  Společnosti ze skupiny: Seznam společností patřících do skupiny najdete na naší internetové stránce.
  Kategorie externích poskytovatelů služeb:
  Daňoví poradci / auditoři; Advokáti; Banky a poskytovatelé platebních služeb; Agentury vymáhající pohledávky; Dodavatelé softwaru a hardwaru; Poskytovatelé poštovních služeb; Tiskárny; Poskytovatelé IT služeb
  S ohledem na otázky ochrany osobních údajů lze prostřednictvím VIENNA HOUSE kontaktovat veškeré externí příjemce.

 14. Přenos do třetích zemí
  Při zpracování údajů se do zemí mimo EU nepřenášejí žádné údaje.

 15. Doba ukládání
  VIENNA HOUSE zpracovává osobní údaje na výše uvedeném právním základě v zásadě ještě 40 měsíců po ukončení smlouvy (tj. 36 měsíců pro možné smluvní nároky na náhradu škody + max. 4 měsíce na doručení žaloby) a následně je maže (nebo alespoň odstraňuje vazbu na konkrétní osoby). Následně jsou osobní údaje v podobě fakturačních údajů zpracovávány do konce zákonem stanovené doby pro jejich uchovávání (např. podle rakouského daňového řádu nyní v zásadě na 7 let).

 16. Práva klientů
  • Čl. 15 GDPR – Informace: Klient má právo požadovat informaci, zda o něm zpracováváme osobní údaje.
  • Čl. 16 GDPR – Oprava: Klient má právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů či jejich doplnění.
  • Čl. 17 GDPR – Smazání: Klient má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly neprodleně smazány, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 17 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 18 GDPR – Omezení: Klient má právo požadovat, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 18 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 20 GDPR – Přenositelnost údajů: Klient má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu.
  • Čl. 21 GDPR – NámitkaNámitka vůči profilování: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely profilování.
   Námitka vůči přímému marketingu: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 17. Právo na stížnost
  Čl. 77 GDPR Čl. 24 rakouského zákona o ochraně osobních údajů
  Každý klient má právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, jež se jej týkají, porušuje toto nařízení.

 18. Dozorový úřad:
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav k: 01.02.2020

Download PDF