Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S REZERVACEMI

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Zpracování
  Správa údajů hostů

 2. Správce
  Vienna House Hotelmanagement GmbH („VIENNA HOUSE”)
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vídeň, Rakousko
  Telephon: +43 1 333 73 73-0
  Email: office[a]viennahouse.com

 3. Účely zpracování;
  • na právním základě plnění nebo přípravy smlouvy
   1. Vyhovění klientským žádostem o rezervaci či informace
   2. Interní správa žádostí o rezervace a řízení dostupnosti hotelových prostor
   3. Správa pobytů klientů v hotelu pomocí sledování využitých služeb (telefon, bar, TV apod.)
   4. Zvýšení spokojenosti a loajality klientů díky zohlednění osobních přání, reklamních opatření, informací o pořádaných výherních hrách a akcích a provádění anket.
   5. Reakce na individuální žádosti ohledně dalších nabídek, doporučení a služeb třetích stran.
   6. Řízení prémiových bodů (přidělování, využívání) v rámci věrnostních a bonusových programů a v souvislosti s nimi (např. programy pro časté pasažéry)
   7. Šíření vlastní a cizí reklamy přímo či v internetových informačních nabídkách a produktech
   8. Řešení konfliktů
   9. Zajišťování komunikačních kanálů VIENNA HOUSE k obsluze smluvních vztahů
  • na právním základě oprávněného zájmu:
   1. Interní správa (přístup k pokojům) a zjišťování typů chování, aby bylo možné zvolit přiměřený přístup k hostům (zohledňování domovního řádu a bezpečnostních pravidel)
   2. Vypracovávání statistik a hodnocení a vypracování interních zpráv
   3. Znalost a správa preferencí nových a vracejících se klientů
   4. Nakládání s požadavky a stížnostmi
  • na právním základě (převažujících) oprávněných zájmůVIENNA HOUSE na přímém marketingu
   1. Znovuzískávání starých klientů a získávání nových klientů.
   2. Zjišťování počtu uživatelů služeb k dokumentaci záběru stránky.
   3. Udržení spokojenosti a loajality klientů (s použitím profilování, viz bod 9.).
   4. Šíření/zobrazování reklamy na nabídky a služby VIENNA HOUSE prostřednictvím přímého marketingu („marketingové účely“), pokud je to ze zákona přípustné.
   5. Vyhodnocování uživatelského chování a osobních preferencí klientů k cílenému šíření reklamy se zamezením špatně zacílené reklamy (s využitím profilování, viz bod 9).
   6. Vylepšení služeb VIENNA HOUSE díky anketám a analýze dotazníků, řešení požadavků/stížností a nabídce výhod z věrnostních programů,
  • na právním základě zákonné povinnosti:
   1. Vytváření a ukládání zákonem předepsaných dokladů se zohledněním zásad vyváženosti
   2. Odevzdávání povinných zpráv

 4. Změna účelu (předávání)
  Přímý marketing:
  VVIENNA HOUSE prohlašuje, že osobní údaje klientů zpracovává i pro účely přímého marketingu (vč. profilování). Přímým marketingem chce VIENNA HOUSE podpořit odbyt příslušných služeb (vlastních či cizích). Údaje nejsou za tímto účelem předávány třetím stranám (tj. stranám, které nejsou spojeny se skupinou). Nenastává neslučitelnost s účelem původního shromažďování údajů.

 5. Námitka vůči zpracování za účelem přímého marketingu:
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů pro přímý marketing (vč. profilování), a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k těmto účelům.

 6. Právní základ zpracování údajů
  1. Správa údajů hostů Plnění nebo příprava smlouvy
  2. Přímý marketing (vč. profilování): převažující oprávněné zájmy VIENNA HOUSE (viz bod 8.)
  3. Zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 GDPR)
  4. Dodatečné služby: Souhlas Pro jednotlivé služby (elektronický newsletter, převzetí údajů do marketingových systémů) odpovědná osoba výslovně získá souhlas klienta. Souhlas lze kdykoli svobodně odvolat s budoucím účinkem.

 7. Speciální případy zpracování údajů:
  Kontrola přístupu: Ochrana před neoprávněným přístupem: elektronické zamykací systémy hotelových prostor (pokoje, lounge, lázně, patra obsluhovaná výtahem apod.)
  Střežení prostřednictvím videa: Sledování veřejně přístupných prostor hotelu

 8. Popis (převažujících) oprávněných zájmů za účelem přímého marketingu:
  VIENNA HOUSE zpracovává údaje klientů, nikoli však údaje dětí či zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (citlivé osobní údaje), také proto, aby je využila pro přímý marketing v souvislosti s (dalšími) produkty, a to i pro společnosti ze skupiny, jejíž je součástí (viz také bod 5). VIENNA HOUSE má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (důvod 47 GDPR, poslední věta). Zpracovávány jsou výlučně údaje, kterými VIENNA HOUSE disponuje díky smluvnímu vztahu a pro které dosud neuplynula lhůta uložení. K prodloužení doby uložení v této souvislosti nedochází. Hlavním cílem zpracování údajů je získávání klientů tak, aby znovu došlo ke vzniku (před)smluvního vztahu a k posílení vazby s klienty. VIENNA HOUSE se zde opírá o své právo provádět obchodní činnost, které je chráněno zvyklostmi i ústavou (čl. 6 rakouského ústavního zákona), a o právo komunikovat (zejm. čl. 10, který chrání i reklamní opatřen) a o právo
  • na předávání informací poštou,
  • na provádění reklamních hovorů se souhlasem,
  • na předávání informací elektronickou poštou se souhlasem,
  • na předávání informací elektronickou poštou dle § 107 odst. 3 rakouského zákona o telekomunikacích.
  Při využití těchto údajů dodržuje VIENNA HOUSE ustanovení předpisů o komunikaci, zejména § 107 rakouského zákona o telekomunikacích.
  • střežení prostřednictvím videa:
   Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (čl. 35 a 36 GDPR) bylo provedeno. Na to, že prostory střežíme prostřednictvím videa, upozorňujeme viditelnými nápisy. Za účelem ochrany domovního práva, majetku i hostů má VIENNA HOUSE oprávněný zájem na střežení veřejně přístupných částí hotelu prostřednictvím videa a tento zájem je hoden ochrany.
  • externího zpracování:
   VIENNA HOUSE je součástí skupiny společností. Ke splnění svých rozsáhlých povinnosti (provádění rezervací přes centrální rezervační systém, platební systémy, marketing, rozvaha apod.) využívá VIENNA HOUSE na bázi dělby práce i služby společností ze skupiny. Na tom má převažující oprávněný zájem (důvod 48 GDPR).
   To se týká zejména správy rezervačních údajů veškerých společností ze skupiny, která se provádí přes centrální rezervační systém. Tuto databázi provozuje VIENNA HOUSE a údaje se ukládají a spravují centrálně. Údaje zadávají při rezervaci přímo klienti, dceřiný hotel či zprostředkovatelé pověření rezervacemi. Společnosti ze skupiny mají k této databázi přístup za účelem plnění smlouvy (provádění rezervací, plánování vytížení apod.).
  • zabezpečení IT:
   Společnost VIENNA HOUSE ukládá IP adresy svých klientů na dobu 7 dní, aby se mohla bránit před cílenými útoky v podobě přetížení serverů (denial of service) a jiných druhů poškození systémů. Na tomto zpracování údajů za účelem udržení provozu a funkčnosti svých internetových služeb má VIENNA HOUSE převažující oprávněný zájem (důvod 49 GDPR).

 9. Vyhodnocení osobních aspektů klientů („profilování“)
  „Shromažďování a ukládání“
  V zájmu optimální péče o klienty ukládá VIENNA HOUSE jejich aktivity (např. délka pobytu, objednávky, stížnosti, speciální služby, osobní preference, reakce na objednávky), aby bylo možné zvolit relevantní, cílená opatření a tak posílit spokojenost klientů a tím i jejich loajalitu a individuálně přizpůsobit služby.
  Vyhodnocení osobních zájmů
  V zájmu zamezení špatně zacílené reklamy (a minimalizace zpracování údajů) při zobrazování reklamního obsahu a při přímém marketingu ukládá VIENNA HOUSE chování klientů, speciální služby a osobní preference a usuzuje z toho na určité osobní zájmy. Tyto vyhodnocené zájmy používá k cílenému poskytování nabídek a reklamy orientované na zájmy klientů tak, aby se zamezilo ztrátám plynoucím ze špatného zacílení.

 10. Námitka vůči profilování
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů k profilování, a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k profilování.

 11. Povinné poskytnutí údajů
  S výjimkou povinného oznamování informací nemá klient povinnost poskytovat údaje.

 12. Automatizované rozhodování
  Klient nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.

 13. Typy zpracovávaných údajů
  Klient musí uvést:
  Příjezd; Odjezd; Číslo pokoje; Jméno a příjmení; Datum narození; Národnost; Adresa; Doprovod; Děti; Věk dětí
  Klient dobrovolně uvádí:
  Telefon; E-mailová adresa; Fakturační adresa; SPZ; Platební informace (údaje o kreditní kartě); Zájmy; Jídelní zvyklosti; Preference
  VIENNA HOUSE navíc shromažďuje:
  Původ; Využité dodatečné služby; Víra; Požadavky, stížnosti; IP adresy (soubory protokolu); Údaje o koncovém přístroji (ID přístroje); Použitý prohlížeč; Časové razítko: Datum a čas (úvodní a opětovný); ID relace; Přihlašovací údaje (e-mail a zašifrované heslo); Kontrola přihlášení – úspěšné a neúspěšné přihlášení API token; Informace z APP: verze přístroje, volná kapacita přístroje pro načítání obsahu, použitá verze APP, verze softwaru APP a přístroj, den publikace, regionální obsah, PushToken a ID přístroje

 14. Zdroje údajů (pokud je nezískáváme od klientů)
  Statistické údaje:
  rakouský statistický úřad: záznamy v seznamu osob, které si nepřejí dostávat nevyžádanou reklamu poštou, e-mailem, telefonicky a faxem

 15. Externí příjemci údajů
  Přenos elektronických identifikačních údajů správcům:
  Source | Type of data
  Google Analytics, provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.|
   anonymizovaná
  IP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky
  Sociální pluginy: Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, hlavní sídlo: 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, zastoupena společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC.; Wilton Place,Dublin 2, Irland | IP address, URLs, cookies and data on browser settings
  Další údaje o výše uvedených typech zpracování údajů najdete na naší stránce v oddíle „Informace o souborech cookie.

 16. Externí příjemci údajů (pro smluvní zpracovatele) ve skupině a externí zpracovatelé údajů
  Společnosti ze skupiny: Seznam společností patřících do skupiny najdete na naší internetové stránce
  Kategorie externích poskytovatelů služeb:
  • Daňoví poradci / auditoři
  • Advokáti
  • Banky a poskytovatelé platebních služeb
  • Agentury vymáhající pohledávky
  • Poskytovatelé telekomunikačních služeb
  • Externí rezervační platformy, zprostředkovatelé rezervací a Central Reservation System (CRS)
  • Poskytovatelé IT služeb
  • Banky a poskytovatelé platebních služeb
  • Telekomunikační služby
  S ohledem na otázky ochrany osobních údajů lze prostřednictvím VIENNA HOUSE kontaktovat veškeré společnosti ze skupiny a smluvní zpracovatele.

 17. Přenos do třetích zemí
  Následující údaje se při zpracování údajů přenášejí do zemí mimo EU:
  Země | Použití | Druhy údajů
  USA (režim Privacy Shield dojednaný mezi EU a USA) | CRS | Kontaktní informace, finanční údaje pro bezhotovostní platby, volitelné preference a klientská přání, údaje o předchozích rezervacích
  USA (režim Privacy Shield dojednaný mezi EU a USA) | Google Analytics | anonymizovaná IP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky
  USA (režim Privacy Shield dojednaný mezi EU a USA) | Facebook, Twitter, Instagram, Youtube | Sociální pluginy a pixely IP adresa, název internetové stránky, informace o prohlížeči, informace o používání internetové stránky v režimu s výslovným souhlasem

 18. Doba ukládání
  VIENNA HOUSE zpracovává osobní údaje hostů na výše uvedeném právním základě v zásadě ještě 40 měsíců po ukončení smlouvy (tj. 36 měsíců pro možné smluvní nároky na náhradu škody + max. 4 měsíce na doručení žaloby) a následně je maže (nebo alespoň odstraňuje vazbu na konkrétní osoby). Následně jsou osobní údaje v podobě fakturačních údajů zpracovávány do konce doby, kterou zákon stanovuje pro jejich uchovávání.

 19. Práva klientů
  • Čl. 15 GDPR – Informace: Klient má právo požadovat informaci, zda o něm zpracováváme osobní údaje.
  • Čl. 16 GDPR – Oprava: Klient má právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů či jejich doplnění.
  • Čl. 17 GDPR – Smazání: Klient má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly neprodleně smazány, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 17 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 18 GDPR – Omezení: Klient má právo požadovat, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 18 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 20 GDPR – Přenositelnost údajů: Klient má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu.
  • Čl. 21 GDPR – Námitka:Námitka vůči přímému marketingu: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely profilování.
   Námitka vůči přímému marketingu: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 20. Právo na stížnost
  Čl. 77 GDPR Čl. 24 rakouského zákona o ochraně osobních údajů
  Každý klient má právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, jež se jej týkají, porušuje toto nařízení.

 21. Dozorový úřad:
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav k: 01.02.2020

Download PDF