Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit

Promo kód

Please select

Save code


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ „Výherní hry a marketingová opatření“

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Zpracování
  Pořádání výherních soutěží a provádění marketingových opatření pro klienty

 2. Správce
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, A-1200 Vídeň, Rakousko
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účely zpracování osobních údajů
  na právním podkladě plnění nebo přípravy smlouvy
  1. Poskytnutí možnosti zúčastnit se marketingové akce (výherní soutěž) a splnění povinností vůči účastníkům
  2. Získávání nových či někdejších klientů prostřednictvím organizace výherních soutěží a provádění jiných marketingových opatření, aby jim mohly být nabízeny produkty a služby VIENNA HOUSE a zasílán newsletter

  na právním podkladě (převažujících) oprávněných zájmů VIENNA HOUSE: Přímý marketing
  1. Získávání nových a někdejších klientů
  2. Šíření/zobrazování reklamy na (další) zboží VIENNA HOUSE prostřednictvím přímého marketingu („marketingové účely“), pokud je to ze zákona přípustné.
  3. Účast na akcích a anketách za účelem přímého marketingu („marketingové účely“)
  4. Vyhodnocování uživatelského chování a osobních preferencí klientů k cílenému šíření reklamy se zamezením ztrát použitím plošné reklamy (s využitím profilování, viz bod 9).

 4. Změna účelu (předávání)
  Přímý marketing: VIENNA HOUSE prohlašuje, že osobní údaje klientů zpracovává i pro účely přímého marketingu (vč. profilování). Přímým marketingem chce VIENNA HOUSE podpořit odbyt příslušných služeb (vlastních či cizích). Údaje nejsou za tímto účelem předávány třetím stranám (tj. stranám, které nejsou spojeny se skupinou). Nenastává neslučitelnost s účelem původního shromažďování osobních údajů.

 5. Námitka vůči zpracování za účelem přímého marketingu:
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů pro přímý marketing (vč. profilování), a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k těmto účelům.

 6. Právní podklad zpracování osobních údajů
  1. Účast na výherních soutěžích: Plnění nebo příprava smlouvy
  2. Přímý marketing (vč. profilování)a převažující oprávněné zájmy VIENNA HOUSE (viz bod 8.)

 7. Popis (převažujících) oprávněných zájmů za účelem přímého marketingu
  VIENNA HOUSE zpracovává údaje klientů, nikoli však zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (citlivé osobní údaje), také proto, aby je využila pro přímý marketing v souvislosti s (dalšími) svými produkty a službami (viz také bod 5). Osobní údaje dětí se zpracovávají výlučně se souhlasem zákonných zástupců. VIENNA HOUSE má oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (důvod 47 GDPR, poslední věta). Zpracovávány jsou výlučně údaje, kterými VIENNA HOUSE disponuje díky smluvnímu vztahu a pro které dosud neuplynula lhůta uložení. K prodloužení doby uložení v této souvislosti nedochází. Hlavním cílem zpracování údajů je získávání klientů tak, aby znovu došlo ke vzniku (před)smluvního vztahu a k posílení vazby s klienty. VIENNA HOUSE se zde opírá o své právo provádět obchodní činnost, které je chráněno zvyklostmi i ústavou (čl. 6 rakouského ústavního zákona), a o právo komunikovat (zejm. čl. 10, který chrání i reklamní opatřen) a o právo
  • na předávání informací poštou,
  • na provádění reklamních hovorů se souhlasem,
  • na předávání informací elektronickou poštou se souhlasem,
  • na předávání informací elektronickou poštou dle § 107 odst. 3 rakouského zákona o telekomunikacích.
  Při využití těchto údajů dodržuje VIENNA HOUSE ustanovení předpisů o komunikaci, zejména § 107 rakouského zákona o telekomunikacích.

  • Zpracování údajů ve skupině:
  VIENNA HOUSE je součástí skupiny společností. K naplnění svých rozsáhlých povinností využívá na bázi dělby práce také služby společností ze skupiny. O to má VIENNA HOUSE převažující oprávněný zájem (důvod 48 GDPR). Osobní údaje získávají v rámci skupiny pouze subjekty a osoby, které je potřebují k plnění smluvních závazků a zákonných povinností a k zachování oprávněných zájmů společnosti. Tyto subjekty a osoby jsou smluvně zavázány k dodržování veškerých předpisů o ochraně osobních údajů.

 8. Vyhodnocení osobních aspektů klientů („profilování“)
  „Shromažďování a ukládání“: V zájmu optimální péče o klienty ukládá VIENNA HOUSE jejich aktivity (např. objednávky či stížnosti), aby bylo možné zvolit relevantní, cílená opatření, a tak posílit spokojenost klientů a i jejich loajalitu a individuálně přizpůsobit služby.

  Vyhodnocení osobních zájmů: V zájmu zamezení ztrát použitím plošné reklamy (a minimalizace zpracování údajů) při přímém marketingu ukládá VIENNA HOUSE nákupní chování či reakce na určité nabídky a usuzuje z toho na určité osobní zájmy. Tyto vyhodnocené zájmy používá k cílenému poskytování nabídek a reklamy orientované na zájmy klientů tak, aby posílila loajalitu klientů a aby zamezila ztrátám plynoucím z ztráty použitím plošné reklamy.

 9. Námitka vůči „profilování“
  Klient může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů k profilování, a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že VIENNA HOUSE již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto klienta k profilování.

 10. Povinné poskytnutí údajů
  Klient nemá povinnost poskytovat údaje.

 11. Automatizované rozhodování
  Klient nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.

 12. Typy zpracovávaných údajů
  údaje, které uvádí klient: Jméno a příjmení; Adresa(y); Země; E-mailová adresa; Den a rok narození; Navštívený hotel; Pobyt v hotelu od–do

 13. Externí příjemci údajů
  Společnosti ze skupiny: Seznam společností patřících do skupiny najdete na naší internetové stránce: viennahouse.com.

 14. Přenos do třetích zemí
  V souvislosti s výherními soutěžemi a jinými marketingovými opatřeními se při zpracování údajů nepřenášejí žádné údaje do zemí mimo EU.

 15. Doba uložení
  Všichni účastníci: VIENNA HOUSE zpracovává osobní údaje na výše uvedeném právním podkladě zásadně ještě 24 měsíců po slosování / ukončení opaření a následně je maže (nebo alespoň odstraňuje vazbu na konkrétní osoby).
  Výherce / osoba čerpající plnění: VIENNA HOUSE zpracovává osobní údaje na výše uvedeném právním podkladě zásadně ještě 30 měsíců po předání výhry či vyčerpání plnění z marketingového opatření (tj. 24 měsíců pro možné smluvní nároky na náhradu škody + max. 6 měsíců na doručení žaloby) a následně je maže (nebo alespoň odstraňuje vazbu na konkrétní osoby). Následně jsou osobní údaje v podobě případných fakturačních údajů zpracovávány do konce zákonem stanovené doby pro jejich uchovávání (nyní v zásadě 7 let).

 16. Práva klientů
  • Čl. 15 GDPR – Informace: Klient má právo požadovat informaci, zda se o něm zpracovávají osobní údaje.
  • Čl. 16 GDPR – „Oprava“: Klient má právo požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů či jejich doplnění.
  • Čl. 17 GDPR – „Výmaz“: Klient má právo požadovat, aby jeho osobní údaje byly neprodleně smazány, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 17 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 18 GDPR – „Omezení“: Klient má právo požadovat, aby zpracování jeho osobních údajů bylo omezeno, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 18 odst. 1 GDPR.
  • Čl. 20 GDPR – „Přenositelnost údajů“: Klient má právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžném, strojově čitelném formátu.
  • Čl. 21 GDPR „Námitka“:Námitka vůči profilování: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely profilování.
   Námitka vůči přímému marketingu: Klient má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 17. Právo na stížnost
  Čl. 77 GDPR Čl. 24 rakouského zákona o ochraně osobních údajů
  Každý klient má právo na stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracování osobních údajů, jež se jej týkají, porušuje toto nařízení.

 18. Dozorový úřad
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav k: 01.02.2020

Download PDF