Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Zjistěte, kde je to pro vás nejlepší!

Příjezd

Odjezd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložit

Obsazenost

1 pokoj

2 hosté

 • Obsazenost
 • Pokoje
  1
 • Dospělí
  2
 • Děti
  0
Uložit

Terms & Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST 1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ A AKCÍCH

ÚVOD

1.      Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky Vienna House Hotels. Vienna House je zapsaná značka společnosti Vienna House Hotelmanagement GmbH se sídlem na adrese Dresdner Straße 87, 1210 Vídeň, Rakousko, FN 59824b. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí v rozsahu uvedeném v bodě I. pro veškerá plnění Vienna House Hotelmanagement GmbH, Vienna House Capital GmbH, Dresdner Straße 87, 1210 Vídeň, Rakousko, FN 441501, i jejich dceřiných společností a společností, které spravují nebo jimž poskytly licenci (dále jen „skupina Vienna House“ či jednotlivě „Hotel“). Bližší informace o společnostech, které jsou spojeny se skupinou Vienna House a spadají do působnosti těchto všeobecných obchodních podmínek, najdete na stránce www.viennahouse.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/spolecnosti-ze-skupiny. Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují rovněž informace a odkazy o ochraně osobních údajů.

2.      Pokud je příjemce plnění (dále jen „Host“) spotřebitelem ve smyslu vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů a pokud se tyto podmínky vztahují na transakce se spotřebiteli, platí tyto podmínky jen v rozsahu, v jakém neodporují kogentním zákonným ustanovením. Neúčinností jednotlivých ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.


I. Působnost, podnájem a použití jiných všeobecných obchodních podmínek

1.    Není-li podle těchto podmínek sjednáno něco jiného, platí tyto všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o pronájmu Hotelových pokojů k ubytování, o pronájmu prostor pro konference, bankety a akce k pořádání akcí libovolného druhu a rovněž pro veškeré s tím související služby a plnění Hotelu.

2.    Podnájem či další pronájem přenechaných prostor, ploch či vitrín, používání přenechaných Hotelových pokojů k jinému účelu než k ubytování, dále pozvání pro veřejnost či různé reklamní akce, pohovory s uchazeči o práci, prodejní a jiné akce a používání Hotelových prostor mimo pronajaté pokoje k uvedeným akcím vyžadují předchozí písemné schválení Hotelu a mohou být podmíněny platbou dodatečné odměny.. Nepřípustný je zejména další prodej / další pronájem pokojů / pokojových kontingentů třetím stranám, obzvlášť pak za vyšší cenu, než je skutečná cena pokojů.

3.    Odchylná ustanovení, i pokud se nacházejí ve všeobecných obchodních podmínkách hosta či třetí strany, který za hosta zadává objednávku, se použijí, jen pokud to bylo výslovně sjednáno předem.


II. Uzavření smlouvy, smluvní partneři;

1.    Smlouva vzniká v okamžiku, kdy Hotel přijme hostův návrh. Je na Hotelu, zda rezervaci potvrdí písemně.

2.    Smluvními partnery jsou hotel a host. Pokud služby pro hosta objednala třetí strana (dále jen „objednatel“), host sám není pořadatelem nebo pořadatel využívá služeb zprostředkovatele či organizátora, pak tato třetí strana, resp. pořadatel společně s hostem ručí hotelu jako solidární dlužníci za všechny závazky plynoucí ze smlouvy. Nezávisle na tom je každý objednatel povinen předat hostu veškeré informace související s rezervací, zejména tyto všeobecné obchodní podmínky.

3.    Host je povinen nejpozději při uzavření smlouvy vyrozumět Hotel v případě, že by využití Hotelových služeb mohlo ohrozit jeho plynulý provoz, bezpečnost či reputaci u veřejnosti.

III. Rezervace na internetu

1.      Rezervace lze provádět a služby objednávat i na internetové stránce Vienna House či na stránkách třetích stran působících v turistickém ruchu, s nimiž má Vienna House smlouvu. Host tak má možnost vyhledávat a vybírat služby Hotelu i na partnerských stránkách a následně je rezervovat přímo v Hotelu, aniž opustí rozhraní partnerské stránky.

2.      Host potvrzuje, že bere na vědomí informace, které obdržel při rezervaci na internetu či přes partnerské stránky (kontaktní údaje Hotelové společnosti, nejdůležitější charakteristiky pokoje, dodatečné služby, ceny, možnosti placení, platnost nabídky a ceny, platební metody). Využití možnosti rezervovat online předpokládá úplné, bezvýhradné přijetí a platnost těchto všeobecných obchodních podmínek a znalost informací o ochraně osobních údajů, které automaticky představují součást smlouvy uzavřené s Hotelem.

3.      Host sám výlučně odpovídá za výběr služeb a jejich vhodnost pro své potřeby. Smlouva vzniká po uskutečnění rezervace a jejím zajištění kreditní kartou zasláním potvrzení o rezervaci. Kreditní karta slouží pouze k zajištění rezervace. V případě, že se Host s platnou rezervací nedostaví, strhne Hotel z kreditní karty, která byla použita k zajištění rezervace, jako náhradu škody paušál ve výši ceny za první noc. Další rezervované noci budou stornovány bez poplatku, ledaže v prodejních podmínkách nebylo sjednáno něco jiného.

4.      Uživatel nabídky služeb na internetových stránkách potvrzuje, že dovršil 18. rok života a má právní způsobilost k uzavření této smlouvy.


IV. Výkony, ceny, platba, započtení a poukázky

1.      Hotel je povinen připravit prostory, které si Host zarezervoval, podle těchto všeobecných obchodních podmínek a poskytnout sjednané služby.

2.      Pokud to není výslovně uvedeno, cena nezahrnuje dodatečné služby (snídaně, polopenze apod.). Případný přepočet na jinou měnu má jen informativní charakter a není smluvně závazný. Zaručena je jen měna potvrzená při rezervaci.

3.    Host je povinen zaplatit cenu sjednanou s Hotelem za přenechání prostor a za služby, které využil on nebo účastníci jeho akce. Ceny se řídí počtem hostů uvedeným při rezervaci či po ní. Odchylka od počtu hostů, zejména pokud ovlivňuje obsazení zarezervovaných pokojů, vyžaduje souhlas Hotelu. Host ručí za zaplacení veškerých služeb, které využili účastníci akce, i za škody, které způsobili. To platí také pro služby, které si Host vyžádal, náklady a výlohy Hotelu ve prospěch třetích stran a pohledávky společností spravujících autorská práva.

4.    Sjednané ceny zahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty. Zahrnuty nejsou místní daně, poplatky a odvody, které Host hradí dle platných obecních či regionálních předpisů, např. lázeňský poplatek. Cena pokoje se tak kvůli různým daním může zvýšit. Pokud se změní zákonná daň z přidané hodnoty, budou ceny příslušným způsobem upraveny. Hotel má právo přenést zvýšení daně na hosta. Pokud odstup mezi uzavřením smlouvy a jejím plněním překročí čtyři měsíce a v této době se zvýší ceny, které Hotel obecně za příslušné služby účtuje, může Hotel dle svého uvážení smluvně sjednané ceny zvýšit.

5.    Hotel smí dále změnit ceny, pokud si Host dodatečně přeje změnu počtu zarezervovaných pokojů, uvedený počet hostů, služby Hotelu či délku pobytu hostů a pokud s tím Hotel souhlasí.


6. Hotel může hostu poskytnout adekvátní náhradní ubytování (shodné kvality), pokud je to pro hosta přijatelné, obzvlášť pokud je odchylka drobná a věcně opodstatněná. Příkladem věcně opodstatněné odchylky je situace, kdy jsou pokoje nepoužitelné, již ubytovaní hosté si prodlouží pobyt, rezervace překračují kapacitu nebo existují jiné důležité provozní důvody. Veškeré dodatečné náklady spojené s náhradním ubytováním jdou na účet Hotelu.

7.    Odměna pro Hotel je splatná, jakmile došlo k poskytnutí služby. V případě prodlení platby má Hotel právo požadovat platné zákonné úroky z prodlení. Za každou upomínku po začátku prodlení hradí Host Hotelu poplatek ve výši 5,00 eur. U transakcí, na kterých se nepodílejí spotřebitelé, náleží Hotelu v případě prodlení hosta navíc paušál ve výši 40,00 eur. Veškeré další náklady, které v rámci inkasa vzniknou, nese Host.

8.    Nebude-li dosaženo minimálního obratu, pokud byl sjednán, může Hotel fakturovat 60 % rozdílu jako ušlý zisk, pokud Host neprokáže nižší nebo Hotel vyšší škodu.

9.    Hotel je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy či poté přiměřenou zálohu či zajištění, např. v podobě kreditní karty. Výše zálohy a její splatnost lze sjednat písemně ve smlouvě o ubytování. Hotel má dále právo kdykoli zesplatnit pohledávky vzniklé během hostova pobytu v Hotelu tím, že vystaví průběžnou fakturu, a požadovat okamžitou úhradu. Sjednané zálohy jsou nevratné. Pokud však Hotel v případě odstoupení od smlouvy bude schopen pronajmout pokoje a konferenční prostory za stejnou cenu, zálohu vrátí. Pokud pokoje a konferenční místnosti nebude možné pronajmout za stejnou cenu, uhradí Host rozdíl.

10.    Host může vůči pohledávkám Hotelu započítat pouze nesporné či pravomocně zjištěné pohledávky nebo může uplatnit příslušné zadržovací právo.

11.    Zvířata smějí být v Hotelu jen s předchozím souhlasem a případně za úhradu. Souhlas s ubytováním zvířete bude poskytnut za předpokladu, že zvíře bude pod neustálým dohledem hosta, je zdravé a ani jinak nepředstavuje nebezpečí pro třetí osoby..

12.   Předměty, které v Hotelu zůstanou po hostu, mu budou zaslány jen na jeho žádost, riziko a náklady. Hotel takové předměty uchovává tři měsíce. Poté jsou předány místní kanceláři ztrát a nálezů, pokud ovšem mají nějakou hodnotu. V opačném případě si Hotel po uplynutí uvedené lhůty vyhrazuje právo je zlikvidovat.

13.   V případě, že Hotel poskytne placený či bezplatný přístup k Wi-Fi s připojením k internetu, je Host povinen nepoužívat tento zdroj v rozporu s právy duševního vlastnictví (např. k textům, obrázkům, hudbě, filmům či videohrám). Host je dále povinen dodržovat bezpečnostní směrnice společnosti, která Hotelu poskytuje internet, a zdržet se veškerých činností, které by mohly narušit funkčnost počítačových zdrojů.

14. Jsou-li vydány poukázky, mohou být využity pouze k zaplacení Hotelových služeb (dle dostupnosti), a to v Hotelu, který je na nich uveden. Hodnota každé poukázky odpovídá částce v eurech, která je na ní vytištěna. Poukázky nabývají platnosti teprve po úhradě, a mohou tedy být využity až po přijetí platby. Pokud nebude při uplatnění poukázky vyčerpána celá částka, zůstatek je možné využít k jiným platbám. Na každé poukázce je uvedeno datum vystavení. Umožňuje-li zákon omezení délky platnosti, platí poukázka po dobu 5 let od svého vystavení. Poukázku nelze vrátit, dále prodat či předat, ani vyměnit za hotovost. Poukázky nelze využít k platbě online. Ztracené, ukradené či znehodnocené poukázky nelze nahradit. Objednatel poukázky odpovídá za uvedení správných kontaktních údajů pro zaslání poukázky a faktury.

Poučení o odstoupení od smlouvy: Při nákupu poukázek online mohou být prohlášení týkající se poukázek odvolána do 14 dnů bez uvedení důvodů v libovolné formě (dopis, fax, e-mail) nebo – pokud je poukázka přenechán před uplynutím lhůty – rovněž jejím zasláním zpět. Tato lhůta začíná po přijetí tohoto poučení v textové podobě, nikoli však dříve, než příjemce obdrží poukázky. K dodržení této lhůty postačuje včasné odeslání poukázky či oznámení o odstoupení. Poukázka tak ztrácí platnost a nelze ji už využít. Oznámení o odstoupení zašlete na adresu Vienna House Hotelmanagement GmbH, Dresdnerstrasse 87, 1210 Wien, Rakousko, či e-mailem [email protected]


V. Odstoupení hosta od smlouvy (zrušení rezervace / nevyužití služeb Hotelu)

1.    Bezplatné odstoupení hosta od smlouvy, kterou s Hotelem uzavřel, vyžaduje písemný souhlas Hotelu. Pokud Hotel nevyjádří souhlas, je Host povinen zaplatit sjednanou cenu, i když nevyužije smluvní plnění. To neplatí při porušení povinnosti Hotelu brát ohled na hostova práva, předměty používající právní ochrany a zájmy, pokud po něm z tohoto důvodu nelze požadovat pokračování ve smlouvě nebo pokud má Host jiné zákonné či smluvní právo odstoupit od smlouvy.

2.    Pokud byla mezi Hotelem a hostem písemně sjednána lhůta k bezplatnému odstoupení od smlouvy, smí Host během ní k tomuto kroku přistoupit, aniž Hotelu vzniknou nároky na zaplacení či náhradu škody.

3.    Pokud Host nevyužije pokoje a konferenční místnosti bez včasného oznámení bezplatného odstoupení od smlouvy, musí Hotel zohlednit příjmy z pronájmu těchto prostor jiným klientům i ušetřené výlohy.

4.    Hotel smí namísto konkrétně vypočteného odškodnění v případě uvedeného bodu 3 požadovat smluvně sjednanou odměnu a odečíst paušál za ušetřené výlohy. V tomto případě je Host povinen uhradit alespoň 90 % smluvně sjednané ceny za přenocování se snídaní či bez snídaně a za paušálně hrazená plnění se službami třetích osob, 80 % za polopenzi a 70 % za plnou penzi. Pokud Hotel vypočítává odškodnění, je rovno smluvně sjednané ceně za služby, které má poskytnout, s odečtením příjmů z pronájmu prostor jiným osobám a uspořených výloh.

5.    Pokud Host odstoupí od smlouvy po jejím podpisu či po uplynutí smluvní lhůty pro bezplatné odstoupení, má Hotel právo vedle sjednané ceny za pronájem prostor a nákladů na služby třetích stran fakturovat 35 % ušlého obratu z konzumace. Pokud Host odstoupí od smlouvy po uplynutí smluvní lhůty pro bezplatné odstoupení a zároveň 21 dní či krátce před termínem akce, má Hotel právo fakturovat 80 % ušlého obratu z konzumace.

6.    Ušlý obrat z konzumace se počítá takto: cena menu pro akci x počet účastníků. Pokud prozatím nebyla sjednána cena menu, použije se cenově nejvýhodnější tříchodové menu nabídky platné pro takové akce. Nápoje se počítají jako třetina ceny menu.

7.    Pokud byl sjednán konferenční paušál na účastníka, má Hotel právo při odstoupení po uplynutí smluvní lhůty pro bezplatné odstoupení fakturovat 70 % tohoto paušálu na sjednaný počet účastníků v případě, že k odstoupení došlo 21 či více dní před termínem akce, nebo 90 % tohoto paušálu v případě, že k odstoupení došlo krátce před konáním akce.

8.    Host má možnost prokázat, že výše uvedený nárok nevznikl anebo nevznikl v požadované výši.


VI. Odstoupení Hotelu od smlouvy

1.    Bylo-li písemně sjednáno odstoupení hosta od smlouvy během určité lhůty, má i Hotel ve stejné lhůtě právo odstoupit od smlouvy, pokud eviduje poptávky jiných hostů po smluvně rezervovaných pokojích či konferenčních prostorách a Host se po dotazu Hotelu svého práva na odstoupení nevzdá ve lhůtě, kterou Hotel stanoví. To obdobně platí při poskytnutí opce, existují-li jiné poptávky a Host na dotaz Hotelu není během stanovené lhůty ochoten provést pevnou rezervaci. Pevná rezervace znamená, že daného dne vzniklá smlouva a původně sjednané, bezplatné právo na odstoupení ztrácí platnost.

2.    Pokud není ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, kterou stanovil Hotel, uhrazena záloha, která byla sjednána či je požadována dle části 1, odstavce  IV, bodu 7, má Hotel právo odstoupit od smlouvy.

3.    Hotel dále má právo na mimořádné odstoupení od smlouvy z věcně oprávněného důvodu, například pokud

·         je plnění smlouvy nemožné z působení vyšší moci či kvůli jiným okolnostem, za něž Hotel neodpovídá,

·         jsou Hotelové služby zarezervovány se zavádějícím či chybným udáním podstatných skutečností, jako je například totožnost hosta či účel jeho pobytu,

·         má Hotel opodstatněný důvod domnívat se, že využití jeho služeb může ohrozit jeho hladký provoz, bezpečnost či reputaci u veřejnosti, přičemž to nespadá do sféry jeho kontroly či organizačních možností,

·         došlo k porušení části 1, odstavce I, bodu 2 nebo části 1, odstavce IV, bodu 3.

4.    Pokud po podpisu smlouvy vejdou ve známost okolnosti, které podle názoru Hotelu vrhají pochybnosti na hostovu bonitu (zejména pokud Host neuhradí splatné pohledávky Hotelu, jehož nárok na zaplacení se tak jeví jako ohrožený), má Hotel právo odstoupit od smlouvy nebo poskytnout služby jen s úhradou předem nebo se zajištěním. Právo na odstoupení ze smlouvy vzniká, zejména pokud

·         Host podá návrh na zahájení insolvenčního řízení, zahájí mimosoudní řízení o vypořádání závazků nebo zastaví platby,

·         je zahájeno insolvenční řízení či je jeho zahájení zamítnuto kvůli nedostatečné majetkové podstatě či z jiných důvodů.

5.    Pokud Hotel oprávněně odstoupí od smlouvy, nevzniká hostu nárok na náhradu škody.

6.    Neschváleným pohovorům s uchazeči o pracovní místo či prodejním a obdobným akcím může Hotel zamezit, případně může požadovat jejich ukončení.

7.    Pokud při odstoupení od smlouvy dle bodů 2, 3 a 4 vznikne nárok Hotelu na náhradu škody, může Hotel tento nárok vyjádřit paušální částkou. Část 1, odstavec V, body 4 až 7 se zde uplatní obdobně. Host má možnost prokázat, že škoda nevznikla anebo byla zanedbatelná.

VII. Ručení Hotelu, promlčení

1.    Hotel ručí s péčí řádného hospodáře za své závazky ze smlouvy o ubytování. Nároky hosta na náhradu škody jsou vyloučeny. Z toho jsou vyňaty škody z újmy na životě, těle či zdraví, pokud Hotel odpovídá za porušení povinností, jiné škody, které plynou ze záměrného či hrubě nedbalostního porušení povinností Hotelu, a škody, které plynou ze záměrného či hrubě nedbalostního porušení podstatné smluvní povinnosti, jejíž splnění je podmínkou řádného provádění smlouvy a na jejíž splnění se Host běžně může spolehnout (kardinální povinnost). Při porušení kardinální povinnosti z lehké nedbalosti je ručení Hotelu omezeno na škody typické pro tento typ smlouvy, které bylo možné předvídat při jejím uzavření. Porušení povinností Hotelu se posuzuje stejně jako porušení povinnosti některého jeho zákonného zástupce či pomocníka. Pokud se u plnění Hotelu vyskytnou problémy či závady, Hotel se vynasnaží je napravit, jakmile se o nich dozví nebo po neprodlené výtce hosta. Kromě toho je Host povinen včas upozornit Hotel na možnost vzniku neobvykle vysoké škody. Host je povinen přispět dílem, který od něj lze očekávat, k nápravě problémů a omezení možných škod.

2.    Za předměty, které si Host přinesl, mu Hotel ručí dle zákonných ustanovení. Peníze, cenné papíry a cennosti mohou být uchovány v Hotelovém sejfu až do maximální hodnoty odpovídající pojistné sumě Hotelu. Hotel doporučuje, aby hosté této možnosti využívali. Nároky z ručení zanikají, pokud Host Hotel nevyrozumí neprodleně poté, co zjistí ztrátu, zničení či poškození. Ručení vzniká, jen pokud byly pokoje či schránky, v nichž byly předměty zanechány, zamčené. Výše uvedený bod 1 věty 2 až 5 platí obdobně.

3.    Je-li hostu poskytnuto parkovací místo v Hotelové garáži či na parkovišti, a to i za úplatu, nevzniká tím smlouva o úschově. V případě zmizení či poškození vozidel odstavených na pozemcích Hotelu za ně ani za předměty v nich uložené Hotel neručí. Hotel nemá povinnost hlídat parkoviště. Veškeré škody je nutné Hotelu neprodleně oznámit. Výše uvedený bod 1 věty 2 až 5 platí obdobně.

4.    Žádosti o vzbuzení Hotel plní s maximální pečlivostí, nepřebírá však ručení. Ke zprávám, poště a zásilkám pro hosty přistupuje Hotel pečlivě a doručuje je, uchovává je a na přání je za úhradu zasílá hostům. Výše uvedený bod 1 věty 2 až 5 platí obdobně.

5.    Veškeré nároky, za něž Hotel dle těchto všeobecných obchodních podmínek ručí omezeně, i nároky na snížení ceny při věcných či právních vadách se promlčují jeden rok poté, co nárok vznikl a věřitel se dozví či se bez hrubé nedbalosti měl dozvědět o okolnostech, kterými je nárok odůvodněn, a o dlužníkovi. Nároky na náhradu škod, u kterých je podle těchto podmínek omezeno ručení, i nároky na snížení ceny pokoje u věcných či právních vad se bez ohledu na znalost promlčují 5 let po svém vzniku, s výjimkou spotřebitelů, pro něž platí zákonná ustanovení o promlčecích lhůtách.

6.    Fotografie uvedené na webové stránce / nabídce pro mobilní zařízení slouží jen jako příklad. I když se zvolený pokoj snažíme zprostředkovat výstižně, může dojít k nezamýšleným odchylkám.

VIII. Ručení hosta za škody

1.    Host ručí za všechny škody na budově či jejím vybavení, které způsobili účastníci akce, resp. návštěvníci, zaměstnanci či jiné třetí strany spojené s ním či on sám.

2.    Hotel může od hosta požadovat přiměřené zajištění (např. pojištění, kauci, záruku).

IX. Ochrana osobních údajů

Hotel jako správce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zpracovává osobní údaje hostů, jako jsou údaje o osobě, kontaktní informace, údaje o práci, elektronické identifikační údaje (IP adresy (soubory protokolu)), údaje o zařízení, prohlížeči apod. a individuální údaje o klientovu pobytu. Právním základem je plnění smluvních vztahů, hájení oprávněných zájmů hotelu a dodržování zákonných povinností.

X. Závěrečná ustanovení

1.    Ústní ujednání jsou závazná, jen pokud jsou potvrzena písemně. Pro změny či doplňky smlouvy či tohoto ustanovení, přijetí návrhu či těchto všeobecných obchodních podmínek se požaduje písemná forma. Změny či doplňky provedené jednostranně hostem jsou neúčinné.

2.    Místem plnění a placení je pro všechny oboustranné závazky sídlo Hotelu.

3.    Výlučnou soudní příslušnost (a to i pro spory z šeků a směnek) má věcně příslušný soud ve Vídní, je-li smluvním partnerem obchodník, právnická osoba veřejného práva či veřejnoprávní fond.

4. Nemá-li smluvní partner obecnou soudní příslušnost v tuzemsku, platí soudní příslušnost sídla Hotelu.

4.    Platí rakouské právo. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

5.    Pokud jsou či budou jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek pro ubytování neúčinná či neplatná, není tím dotčena účinnost zbývajících ustanovení. Strany v tomto případě sjednají novou úpravu, která se svým smyslem co nejvíce blíží neúčinnému ustanovení.

6.    V případě potíží s výkladem německé a jinojazyčné verze těchto všeobecných obchodních podmínek má přednost německá verze.

ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ


I. Poskytnutí, předání a vrácení pokoje

1.    Host nezískává nárok na poskytnutí určitého pokoje, nebylo-li to písemně ujednáno ve smlouvě o ubytování.

2.    Rezervované pokoje jsou hostům k dispozici od 15:00 hodin v den sjednaného příjezdu. Host nemá nárok na dřívější poskytnutí pokoje. Nebyl-li výslovně sjednán pozdější část příjezdu či nebyl-li příslušný pokoj předem zaplacen, má Hotel právo ubytovat v rezervovaných pokojích po 18:00 jiné klienty, aniž z toho Host může vyvozovat vůči Hotelu nějaký nárok. Nároky Hotelu z části 1, odstavce V nejsou tímto ustanovením dotčeny.

3.    Ve sjednaný den odjezdu je nutné pokoj vyklidit a vrátit v nepoškozeném stavu nejpozději v 11:00 hodin. Za škody ručí Host podle části 1, odstavce VIII, bodu 1. Pokud Host pokoj nevyklidí a neodevzdá tak, aby byl k dispozici nejpozději v 11:00 hodin, může Hotel požadovat plnou cenu za další den. Další nároky Hotelu na náhradu škod nejsou platbou sjednané ceny dotčeny. Pokud musí Hotel kvůli pozdnímu vyklizení ubytovat hosty v jiném Hotelu, nese Host veškeré související náklady. Nezakládá to však smluvní nároky hosta. Host může prokázat, že Hotelu nevznikl nárok na odměnu za užívání, nebo že byl podstatně nižší.

II. Příprava jídla, nadměrný počet osob, vstup do Hotelového pokoje

1.    Příprava jídla jakéhokoli druhu v pokojích je zakázána.

2.    Pokoje smějí být obývány jen počtem osob uvedeným při rezervaci. Platí část 1, odstavec IV, bod 3 a část 1, odstavec VI, bod 3.

3.    Zaměstnanci Hotelu mají právo vstupovat do pokoje během pobytu hosta za účelem úklidu, údržby a v nouzových případech.

III. Skupinové rezervace

1.  Při rezervaci více než 8 pokojů mohou platit zvláštní podmínky a dodatečné poplatky.

ČÁST 3 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO AKCE


I. Změna počtu účastníků a doby konání akce

1.    Změna udaného počtu účastníků o více než 5 % musí být Hotelu sdělena nejpozději deset pracovních dní před začátkem akce. Vyžaduje se písemný souhlas Hotelu.

2.    Pokud Host sníží počet účastníků maximálně o 5 % a sdělí to Hotelu alespoň 3 pracovní dny před začátkem akce, Hotel to zohlední ve vyúčtování. Při větších odchylkách se bude vycházet z původně sjednaného počtu účastníků sníženého o 5 %. Host má právo na snížení sjednané ceny o doložené výlohy ušetřené díky nižšímu počtu účastníků. Úspory dosažené díky 5% tolerované odchylce budou zohledněny.

3.    V případě odchylky směrem nahoru bude vyúčtování vycházet ze skutečného počtu účastníků. Pokud bude počet účastníků překročen o více než 5 %, může se stát, že nebude možné podávat požadované menu, pokud ovšem Hotel změnu neschválil.

4.    U odchylek počtu účastníků o více než 10 %, na což Host ovšem nemá nárok, má Hotel právo upravit příslušným způsobem sjednané ceny a změnit potvrzené pokoje, pokud to není pro hosta nepřijatelné.

5.    Pokud se posune sjednaný čas začátku a konce akce a Hotel tuto odchylku schválí, může dodatečnou pohotovost zohlednit ve faktuře, pokud ovšem tuto situaci nezavinil sám Hotel. Pokud se posune sjednané ukončení akce a Hotel musí kvůli pozdnímu vyklizení ubytovat hosty v jiném Hotelu, nese Host veškeré související náklady. Další nároky Hotelu na náhradu škod tím nejsou dotčeny.

6.    U akcí, které neskončí do 23:00 hodin, může Hotel od tohoto okamžiku vyúčtovat personální náklady, které musí jednotlivě prokázat. Dále může Hotel na hosta přenést náklady na cestu zaměstnanců, kteří mohou odjet domů až po ukončení provozu veřejné místní dopravy, čímž jim vzniknou dodatečné náklady. Tyto náklady musejí být jednotlivě prokázány.

II. Vlastní jídlo a nápoje

Zásadně si Host nemůže na akci přinesl vlastní jídla a nápoje. Výjimky jsou možné pouze na základě písemné dohody s Hotelem. V tomto případě se účtuje příspěvek ke krytí režijních nákladů. Jedná-li Host v rozporu s tímto ustanovením, má Hotel právo požadovat za tržby, kterých by poskytnutím těchto služeb docílil, za každého účastníka paušální náhradu škody s použitím části 1, odstavce IV, bodů 6 a 7. Hotel neručí za zdravotní problémy plynoucí z konzumace vlastních jídel a nápojů.


III. Technická zařízení a přípojky, úřední schválení

1.    Pokud Hotel pro hosta na jeho podnět pořizuje od třetích stran technická a jiná zařízení, jedná jménem hosta, na základě jeho zmocnění a na jeho účet. Host ručí za opatrné zacházení, správné ovládání a řádné vrácení zařízení (včetně zařízení, která patří Hotelu). Host osvobodí Hotel ode všech nároků třetích stran z přenechání takového zařízení.

2.    Použití vlastního elektrického zařízení s využitím elektrické sítě Hotelu je podmíněno písemným souhlasem Hotelu. Škody na vybavení Hotelu v důsledku použití takového vlastního zařízení jdou na hostův účet, ledaže za ně nese odpovědnost Hotel. Náklady na elektřinu, které vzniknou v důsledku použití vlastního elektrického zařízení, smí Hotel účtovat paušální částkou.

3.    Host má se souhlasem Hotelu právo používat vlastní zařízení na datové přenosy (např. telefon). Hotel za to může požadovat poplatek za připojení.

4.    Pokud příslušné zařízení Hotelu bude nevyužito kvůli tomu, že Host připojí vlastní zařízení, může Hotel účtovat náhradu ušlého zisku.

5.    Poškození zařízení, technického či jiného vybavení, které Hotel poskytl, bude dle možností okamžitě vyřešeno na účet hosta.

6.    Úřední souhlasy, podmínky a schválení nutné k pořádání akce si musí Host včas zajistit na své náklady. Je povinen dodržet požadavky veřejného práva a jiných předpisů, ustanovení protihlukových předpisů a zákonů na ochranu mladistvých a uhraditpoplatky za veřejnou hudební produkci (např. AKM, GEMA). Host osvobodí Hotel od všech nároků v souvislosti s tímto bodem 6.


IV. Ztráta či poškození přinesených věcí

1.    Přinesené vystavované předměty či jiné předměty včetně osobních se v konferenčních prostorách, resp. v Hotelu nacházejí na vlastní riziko hosta. Hotel neručí za ztrátu, zánik či poškození ani za majetkové škody, ledaže vznikly v důsledku jeho záměrného či hrubě nedbalostního jednání při plnění smluvních povinností. Kromě toho jsou všechny případy, ve kterých úschova představuje typickou smluvní povinnost vzhledem k okolnostem daného případu, vyloučeny z tohoto osvobození od odpovědnosti. S výjimkou případů uvedených ve větě 3 se pro smlouvu o úschově požaduje výslovné ujednání.

2.    Přinesený dekorační materiál musí odpovídat protipožárním požadavkům. Hotel může požadovat příslušný úřední doklad. Pokud takový doklad nebude předložen, smí Hotel již přinesený dekorační materiál odstranit na náklady hosta, případně zakázat jeho použití. Kvůli možným škodám je nutná předchozí dohoda s Hotelem o rozmístění dekoračního materiálu.

3.    Přinesené vystavované či jiné předměty musejí být odstraněny bezprostředně po ukončení akce. Pokud tak Host neučiní, smí je Hotel odstranit a skladovat sám na hostovy náklady. Pokud v konferenční místnosti zůstanou předměty, může Hotel za dotyčnou dobu účtovat přiměřenou odměnu za používání. Host má možnost prokázat, že Hotelem vznesený nárok nevznikl anebo nevznikl v požadované výši.

4.    Jiné předměty účastníků akce, které v Hotelu zůstaly, budou zaslány jen na žádost, riziko a náklady příslušného účastníka. Hotel takové předměty uchovává tři měsíce. Poté jsou předány místní kanceláři ztrát a nálezů, pokud ovšem mají nějakou hodnotu. Náklady na úschovu nese Host. V opačném případě si Hotel po uplynutí uvedené lhůty vyhrazuje právo je zlikvidovat na náklady hosta. 

5.    Za předměty, které si Host přinese, ručí Hotel dle části 1, odstavce VII, bodu 2.

6.    Obaly, které do Hotelu přiveze Host či třetí strany v souvislosti s materiálním zajištěním akce, musí Host odstranit před akcí či po ní. Pokud Host nechá obaly v Hotelu, smí je Hotel odstranit na hostovy náklady.

DÍL 4 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SPOLEČNOST JAKO OBJEDNATELE (klauzule o zpracování osobních údajů)

1.      Hotel při zpracování osobních dat svých hostů vystupuje jako „správce“ ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V rámci zajišťování zadaných služeb hotel příležitostně zpracovává osobní údaje i jako „zpracovatel“ pro různé objednatele v roli „správců“ (např. při hromadných rezervacích, pořádání seminářů apod.). 

2.      Hotel a objednatel se řídí platnými rámcovými podmínkami pro ochranu osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v souladu se svými rolemi správce, resp. zpracovatele, jak je uvedeno níže.

3.      Pro účely části 4 všeobecných obchodních podmínek se zpracování osobních údajů vztahuje na všechny postupy, kterým osobní údaje podléhají, např. shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, ukládání, přizpůsobování či změny, vyhledávání, používání, zveřejňování předáním, šíření či jiné poskytování, srovnávání nebo spojování, blokování, výmaz či likvidace.

4.      Pro účely využití služeb Hotelu, zejména k provedení a správě rezervací, správy klientova pobytu, reakce na dotazy, řešení stížností a plnění zákonných povinností mohou Hotel či objednatel při plnění smlouvy zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

a)     údaje o hostu (např. totožnost a rodinný stav)

b)     informace z rezervace (např. data cesty, údaje o pokoji, individuální chování během pobytu, údaje o vozidle, údaje o doprovodu)

c)      platební informace (např. fakturační údaje, informace o kreditní kartě)

d)     internetové údaje (např. IP adresy, informace o koncových přístrojích, ID relací)

5.      Ohledně zpracování osobních údajů v případě provedení rezervace z pověření objednatele prohlašují strany, že za zpracování osobních údajů odpovídá objednatel, zatímco hotel je v roli zpracovatele těchto údajů, a že tyto osobní údaje zpracovávají v souladu s obchodními podmínkami správce osobních údajů:

6.      Objednatel je správce zpracovávaných osobních údajů hostů, které jsou hotelu coby zpracovateli předávány k provedení rezervace a správě pobytu hosta v rámci zajištění zadané služby. 

7.    Hotel je z titulu své pozice zpracovatele povinen:

a)    zpracovávat osobní údaje takto zprostředkovaných hostů objednatele jen na dokumentovaný pokyn správce, který za zpracování odpovídá, přičemž tyto obchodní podmínky postačují jako pokyn. Zpracování osobních údajů pro vlastní účely je zásadně zakázáno. Objednatel je v případě potřeby povinen zpracovatele informovat o přenosu osobních údajů do třetí země, ledaže to není zapotřebí dle práva Evropské unie či členského státu, jehož zákonům zpracovatel podléhá. V takovém případě zpracovatel informuje správce před zpracováním, pokud to ovšem zákon nezakazuje kvůli důležitému veřejnému zájmu,

b)    zajistit, aby osoby oprávněné ke zpracování osobních údajů byly zavázány k mlčenlivosti či podléhaly příslušné zákonné povinnosti dodržovat mlčenlivost,

c)    přijmout veškerá potřebná opatření k zachování důvěrnosti osobních údajů hostů a zabezpečení zpracování (díky vhodným technickým a organizačním opatřením podle GDPR),

d)    Hotel má v této souvislosti právo pověřit poskytnutím předmětných plnění potřebné (i podpůrné) subdodavatele, je-li zajištěno, že dodržují ustanovení těchto obchodních podmínek. Zpracovatel každopádně nemá právo svěřit subdodavateli předmětná plnění jako celek. Zpracovatel informuje správce o veškerých zamýšlených změnách týkajících se zapojení či náhrady zpracovatele, aby měl správce možnost vznést vůči takovým změnám námitku. Zpracovatel je povinen uzavřít potřebné dohody se subdodavatelem ve smyslu čl. 28 odst. 4 GDPR písemně;

e)    s přihlédnutím ke způsobu zpracování být správci nápomocen vhodnými technickými a organizačními opatřeními, aby správce mohl dostát své povinnosti vhodně reagovat, pokud si subjekty údajů přejí uplatnit práva, která jim podle GDPR náležejí,

f)     dle rozhodnutí zpracovatele smazat či vrátit veškeré osobní údaje hostů, které zpracovateli poskytl (přímo či nepřímo) objednatel, a smazat existující kopie, ledaže právní předpisy Evropské unie či členských států požadují ukládání osobních údajů,

g)    poskytnout správci veškeré informace, které jsou zapotřebí k prokázání dodržení výše uvedených povinností a umožnit provádění auditů ze strany úřadů, správce či jím pověřených osob a poskytovat při nich součinnost.

Stav k: Březen 2020

Download PDF