Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH „Aplikacja”

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Czynność przetwarzania
  Zarządzanie aplikacjami

 2. Administrator / pracodawca
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adres firmy: Dresdner Straße 87, 1200 Wien
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Cele przetwarzania danych
  w oparciu o podstawę prawną dotyczącą przygotowania umowy
  1. Zarządzanie procesem składania aplikacji
  2. Dobór odpowiednich pracowników
  3. Dokumentacja rzetelnej, zgodnej z prawem procedury wyboru

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Przygotowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): : W przypadku, gdy aplikacja nie została pozytywnie rozpatrzona, kandydat może dobrowolnie wyrazić zgodę na przechowywanie przez pracodawcę jego danych osobowych przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożona została aplikacja, oraz na ewentualne późniejsze uwzględnienie jego aplikacji przez pracodawcę. Ponadto kandydat może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazywanie jego danych osobowych również spółkom grupy w razie pojawienia się odpowiedniej dla niego oferty pracy w takich spółkach.
  3. prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych

 5. Ocena sytuacji osobistej przez pracodawcę („profilowanie“)
  Pracodawca nie podejmuje żadnych czynności profilowania w ramach stosunku zatrudnienia.

 6. Obowiązek udostępnienia danych
  Kandydat jest zobowiązany podać prawidłowe dane osobowe.

 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Kandydat nie jest objęty zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które miałoby dla niego skutki prawne.

 8. Przetwarzane rodzaje danych
  udostępnione przez kandydata: Imię i nazwisko; Adres zamieszkania; Adres e-mail; Telefon; Obywatelstwo; Data urodzenia; Miejsce/kraj urodzenia; Płeć; Zdjęcie; Stan cywilny; Informacje o kwalifikacjach (wykształceniu); Wcześniejsi pracodawcy; Przedmiotowe stanowisko; Referencje (zaświadczenia służbowe); Potwierdzenia stosunku pracy

 9. Wewnętrzni odbiorcy danych
  Zarząd, dział personalny

 10. Zewnętrzni odbiorcy danych
  Dane osobowe są przekazywane wewnątrz grupy tylko do podmiotów, pracowników lub przedstawicieli, którzy potrzebują ich do wypełnienia swoich obowiązków umownych i ustawowych oraz ze względu na prawnie uzasadnione interesy. Podmioty przetwarzające dane na zlecenie otrzymują je tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji powierzonego im zadania. Wszystkie podmioty przetwarzające są umownie zobowiązane do przestrzegania wszystkich postanowień o ochronie danych. Aktualną listę podmiotów grupy można znaleźć pod adresem: viennahouse.com.
  Ze wszystkimi odbiorcami zewnętrznymi można się kontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych za pośrednictwem administratora ew. koordynatora ds. ochrony danych.

 11. Przesyłanie do państw trzecich
  W ramach przetwarzania dane nie są przesyłane do państw spoza UE.

 12. Okres przechowywania
  Podstawa prawna: przygotowanie do zawarcia umowy: W oparciu o powyższą podstawę prawną i przepisy ustawowe (Ustawę o równym traktowaniu) pracodawca przetwarza dane elektroniczne zasadniczo do 40 miesięcy po obsadzeniu stanowiska (= okres 36 miesięcy na potencjalne umowne roszczenia odszkodowawcze + okres doręczenia pozwu maks. 4 miesiące). Po tym okresie zostają one usunięte (a w każdym razie usunięte zostaje odniesienie do osoby). Dane w formie fizycznej (w formacie papierowym) są natychmiast niszczone po udzieleniu odpowiedzi odmownej.
  Podstawa prawna: zgoda: Jeżeli kandydat wyraził zgodę na zachowanie jego aplikacji do ewentualnego późniejszego uwzględnienia i przekazanie jej innym podmiotom w ramach grupy, dane będą, do odwołania, przechowywane przez okres maks. 5 lat od końca roku, w którym złożona została aplikacja, a następnie zostaną usunięte.

 13. Prawa kandydata
  • Art. 15 RODO „Dostęp”: Kandydat ma prawo do zażądania informacji o tym, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe.
  • Art. 16 RODO „Sprostowanie”: Kandydat ma prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub do uzupełnienia niekompletnych danych.
  • Art. 17 RODO „Usunięcie”: Kandydat ma prawo do zażądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO.
  • Art. 18 RODO „Ograniczenie”: Kandydat ma prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 18 ust. 1 RODO.
  • Art. 20 RODO „Przenoszenie danych”: Kandydat ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Art. 21 RODO „Sprzeciw”: Kandydat ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie ze względu na interes publiczny) lub f (przetwarzanie ze względu na prawnie uzasadniony interes).

 14. Prawo do wniesienia skargi
  Art. 77 RODO
  Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza to rozporządzenie.

 15. Organ nadzorczy
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stan na: 01.02.2020 r

Download PDF