Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Znajdź idealne miejsce dla siebie!

Przyjazd

Wyjazd

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Zapisz

Wybierz opcje

1 pokój

2 gości

 • Wybierz opcje
 • Pokoje
  1
 • Dorośli
  2
 • Dzieci
  0
Zapisz

Kod promocyjny

Please select

Save code


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH „Konkursy i działania marketingowe”

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Czynność przetwarzania
  Organizowanie konkursów i przeprowadzanie działań marketingowych dla klientów

 2. Administrator
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adres firmy: Dresdner Straße 87, A-1200 Wien
  Telefon: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Cele przetwarzania danych
  w oparciu o podstawę prawną dotyczącą wykonania lub przygotowania umowy
  1. Przyznawanie możliwości udziału w akcji marketingowej (konkursie), jak również wypełnianie zobowiązań względem uczestników
  2. Pozyskiwanie i odzyskiwanie klientów do celów sprzedaży produktów i usług VIENNA HOUSE oraz wysyłania newsletterów przez organizowanie konkursów i przeprowadzanie innych działań marketingowych

  w oparciu o podstawę prawną dotyczącą (nadrzędnych) uzasadnionych interesów VIENNA HOUSE: Marketing bezpośredni
  1. Pozyskiwanie i odzyskiwanie klientów
  2. Rozpowszechnianie reklam (dalszych) towarów i usług VIENNA HOUSE poprzez marketing bezpośredni („Cele marketingowe”) w zakresie dozwolonym przez prawo
  3. Udział w uroczystościach, wydarzeniach (tzw. eventach) i ankietach przeprowadzanych dla celów marketingu bezpośredniego („Cele marketingowe”)
  4. Analiza zachowania użytkowników i osobistych upodobań klientów w celu ukierunkowanego przedstawiania reklam i zapobiegania stratom wynikającym z przedstawiania reklam użytkownikom spoza grupy docelowej (z użyciem profilowania, patrz punkt 9.)

 4. Zmiany celów (przekazanie)
  Marketing bezpośredni: VIENNA HOUSE informuje, że dane osobowe klientów przetwarzane są również dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Poprzez marketing bezpośredni VIENNA HOUSE pragnie wspierać sprzedaż reklamowanych produktów i usług (własnych lub obcych). Dane te nie są w tym celu przekazywane żadnym stronom trzecim (nienależącym do grupy). Nie ma niezgodności z celem pierwotnego zbierania danych.

 5. Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego
  Klient może w każdym momencie i bez podania przyczyn zgłosić administratorowi sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym „profilowania”). Sprzeciw ten powoduje, że VIENNA HOUSE w przyszłości nie będzie już przetwarzać danych osobowych klienta do tych celów.

 6. Podstawa prawna przetwarzania danych
  1. Udział w konkursach: Wykonanie lub przygotowanie umowy
  2. Marketing bezpośredni (w tym profilowanie) i nadrzędne, uzasadnione interesy VIENNA HOUSE (patrz punkt 8.)

 7. Opis (nadrzędnych) uzasadnionych interesów dla celów marketingu bezpośredniego:
  VIENNA HOUSE przetwarza dane klientów (nie są to dane należące do specjalnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO („dane wrażliwe”)) również w celu wykorzystania ich dla celów marketingu bezpośredniego (dalszych) produktów i usług grupy VIENNA HOUSE (patrz również punkt 5.). Dane dzieci są przetwarzane wyłącznie po udzieleniu zgody przez osoby uprawnione do sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej. VIENNA HOUSE ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (motyw 47, ostatnie zdanie RODO). Przetwarzane są jednak tylko te dane klientów, które VIENNA HOUSE posiada w związku ze stosunkiem umownym, i których okres przechowywania nadal trwa. Nie powoduje to jednak przedłużenia okresu przechowywania. Głównym celem przetwarzania danych jest pozyskiwanie klientów w celu ponownego zawarcia stosunku (przed-)umownego i zapewnienia lojalności klienta. VIENNA HOUSE opiera się przy tym na swojej chronionej konwencjami i konstytucją swobodzie prowadzenia działalności (art. 6 austriackiej ustawy zasadniczej StGG) i swobodzie komunikacji (zwłaszcza art. 10 EKPC, która chroni także działania reklamowe) oraz na prawach
  • do przesyłania reklamy drogą pocztową;
  • do wykonywania telefonów reklamowych po uzyskaniu zgody;
  • do przesyłania wiadomości elektronicznych po uzyskaniu zgody;
  • do przesyłania wiadomości elektronicznych zgodnie z § 107 ust. 3 ustawy TKG;
  Przy wykorzystywaniu tych danych VIENNA HOUSE przestrzega przepisów prawa o komunikacji, zwłaszcza § 107 ustawy o telekomunikacji (TKG).

  • do przetwarzania danych w koncernie/grupie:
  VIENNA HOUSE jest częścią grupy spółek. W celu wypełnienia swoich rozległych zobowiązań VIENNA HOUSE współpracuje również na zasadzie podziału pracy z firmami należącymi do grupy. VIENNA HOUSE ma w tym nadrzędny prawnie uzasadniony interes (motyw 48 RODO). Dane osobowe trafiają wewnątrz grupy tylko do podmiotów, które potrzebują ich do wypełnienia swoich umownych, ustawowych zobowiązań oraz do zachowania uzasadnionych interesów. Podmioty te są zobowiązane na mocy umowy do przestrzegania wszystkich przepisów o ochronie danych.

 8. Analiza osobistych aspektów klientów („profilowanie”)
  „Zbieranie i przechowywanie”: W celu optymalnej obsługi klientów VIENNA HOUSE przechowuje dane dotyczące aktywności klientów (np. zamówienia, skargi itd.), aby umożliwić odpowiednie, ukierunkowane działania zmierzające do zwiększenia zadowolenia i tym samym lojalności klientów oraz indywidualnego dopasowania obsługi.

  Analiza osobistych zainteresowań: Aby zapobiec stratom wynikającym z przedstawiania reklam użytkownikom spoza grupy docelowej (oraz minimalizacji przetwarzania danych) w ramach marketingu bezpośredniego, VIENNA HOUSE zapisuje zachowania dotyczące popytu, reakcje na oferty, i na tej podstawie wyciąga wnioski co do określonych osobistych zainteresowań. Następnie VIENNA HOUSE wykorzystuje te przeanalizowane zainteresowania do przedstawiania ofert i reklam dostosowanych do preferencji klienta, szczególnie w celu zwiększenia lojalności klientów, zapobiegając w ten sposób stratom wynikającym z przedstawiania reklam użytkownikom spoza grupy docelowej.

 9. Sprzeciw wobec „profilowania”:
  Klient może w każdym momencie i bez podania przyczyn zgłosić administratorowi sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych dla celów profilowania. Sprzeciw ten powoduje, że VIENNA HOUSE w przyszłości nie będzie już przetwarzać danych osobowych klienta dla celów profilowania.

 10. Obowiązek udostępnienia danych
  Klient nie ma obowiązku udostępniania danych.

 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Klient nie jest objęty zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, które miałaby dla niego skutki prawne.

 12. Przetwarzane rodzaje danych
  udostępnione przez klienta: Imię i nazwisko; Adres(y); Kraj; Adres(y) e-mail; Dzień i data urodzenia; Odwiedzony hotel; Daty pobytów w hotelu

 13. Zewnętrzni odbiorcy danych
  Firmy należące do grupy: Listę aktualnych firm należących do grupy można znaleźć na stronie: viennahouse.com.

 14. Przesyłanie do państw trzecich
  W ramach przetwarzania danych na potrzeby konkursów i innych działań marketingowych żadne dane nie są przesyłane do państw poza UE.

 15. Okres przechowywania
  Wszyscy uczestnicy: W oparciu o powyższą podstawę prawną VIENNA HOUSE przetwarza dane zasadniczo przez 24 miesiące po losowaniu / zakończeniu działań, a po tym okresie zostają one usunięte (a w każdym razie usunięte zostaje odniesienie do osoby).
  Zwycięzca / odbiorca świadczenia: W oparciu o powyższą podstawę prawną VIENNA HOUSE przetwarza dane jeszcze przez 30 miesięcy po przekazaniu nagrody / pobraniu świadczenia (= 24 miesiące potencjalne umowne roszczenia odszkodowawcze + okres doręczenia pozwu maks. 6 miesięcy), a po tym okresie zostają one usunięte (a w każdym razie usunięte zostaje odniesienie do osoby). Przetwarzanie niezbędnych danych osobowych z faktur odbywa się jeszcze do końca przewidzianego ustawą obowiązku przechowywania (obecnie zasadniczo przez 7 lat).

 16. Prawa klientów
  • Art. 15 RODO „Dostęp”: Klient ma prawo zażądać informacji o tym, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe.
  • Art. 16 RODO „Sprostowanie”: Klient ma prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub do uzupełnienia niekompletnych danych.
  • Art. 17 RODO „Usunięcie”: Klient ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 ustęp 1 RODO.
  • Art. 18 RODO „Ograniczenie”: Klient ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeżeli spełnione są przyczyny wymienione w art. 18 ustęp 1 RODO.
  • Art. 20 RODO „Przenoszenie danych”: Klient ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • Art. 21 RODO „Sprzeciw”:Sprzeciw wobec profilowania: Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dla celów profilowania.
   Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 17. Prawo do wniesienia skargi
  Art. 77 RODO § 24 austriackiej ustawy o ochronie danych DSG
  Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza to rozporządzenie.

 18. Organ nadzorczy
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stan na: 01.02.2020

Download PDF