Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť


IFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV „Informačný leták pre zákazníka“

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Spracovateľská činnosť
  Šírenie online informatívnych ponúk prostredníctvom informačného letáka pre zaregistrovaných zákazníkov

 2. Prevádzkovateľ
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefón: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účel spracúvania údajov
  • Na právnom základe plnenia alebo prípravy zmluvy
   1. Zasielanie online informatívnych ponúk o produktoch a službách spoločnosti VIENNA HOUSE registrovaným používateľom/zákazníkom (spotrebitelia a podnikatelia)
   2. Zachovávanie informácií o zákazníkoch pred pobytom, počas pobytu a po pobyte
   3. Zvyšovanie spokojnosti a lojality zákazníkov organizovaním výherných hier, eventov a uskutočňovaním prieskumov spokojnosti
   4. Poskytovanie komunikačných kanálov k VIENNA HOUSE s cieľom úpravy zmluvných vzťahov
   5. Správa odhlásenia sa z odberu informačných letákov, akčných ponúk, turistických ponúk alebo prieskumov spokojnosti
   6. Šírenie vlastnej alebo cudzej reklamy priamo alebo v online informačných ponukách a produktoch
  • Na právnom základe (prevažujúcich) oprávnených záujmov spoločnosti VIENNA HOUSE: Priama reklama
   1. Udržiavanie existujúcich zákazníkov, ako aj získavanie nových zákazníkov
   2. Zvyšovanie počtu používateľov k produktom pre dokumentovanie dosahu
   3. Zachovanie spokojnosti a lojality zákazníkov (s použitím profilovania, pozri bod 9.)
   4. Šírenie/zobrazovanie reklamy pre ponuky a služby spoločnosti VIENNA HOUSE cestou priamej reklamy („Marketingové účely“), ak je to povolené zákonom
   5. Zlepšovanie služieb a výkonov spoločnosti VIENNA HOUSE realizovaním prieskumov spokojnosti a analýzou dotazníkov, riešenie požiadaviek/sťažností a ponúkanie výhod z vernostných programov

 4. Zmeny účelu (zasielanie)
  Priama reklama
  VIENNA HOUSE informujte, že osobné údaje zákazníkov spracúva aj na účely priamej reklamy (vrátane profilovania). Pomocou priamej reklamy podporí spoločnosť VIENNA HOUSE predaj propagovaných (vlastných alebo cudzích) služieb a produktov. Na tento účel nebudú tieto údaje poskytnuté žiadnej (nie v rámci koncernu) tretej strane. Nevzniká nezlúčiteľnosť s účelom pôvodného zaznamenávania údajov.

 5. Námietka proti spracúvaniu na účely priamej reklamy:
  Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodov podať u prevádzkovateľa námietku proti používaniu svojich osobných údajov na priamu reklamu (vrátane „profilovania“). Námietka má vplyv na to, že spoločnosť VIENNA HOUSE osobné údaje zákazníka už viac nepoužije na tieto účely.

 6. Právny základ spracúvania údajov
  1. Zasielanie informačného letáka: Plnenie alebo príprava zmluvy: Využívanie služieb informačného letáka sa zakladá na zmluve v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b GDPR . Spoločnosť VIENNA HOUSE uvádza, že pri poskytovaní svojich zmluvných výkonov začleňuje obsahy tretích strán (ako odkazy, pixely, pluginy). Na základe technických daností pri vyvolávaní obsahov resp. internetu spoločnosť VIENNA HOUSE pri načítavaní (zobrazovaní) stránky automaticky odosiela elektronické informačné údaje, najmä IP adresu a nastavenia prehliadača používateľa, týmto tretím stranách, ktoré ich ďalej spracúvajú na vlastnú zodpovednosť.
  2. Priama reklama (vrátane profilovania): prevažujúce oprávnené záujmy spoločnosti VIENNA HOUSE (pozri bod 8.)

 7. Popis (prevažujúcich) oprávnených záujmov na účely priamej reklamy:
  Spoločnosť VIENNA HOUSE spracúva údaje zákazníkov (nie však údaje detí alebo špeciálne kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDRP („Citlivé údaje“) aj preto, aby ich použila na účely priamej reklamy pre (ďalšie) produkty spoločností, ktoré sú súčasťou koncernu VIENNA HOUSE (k tomu si pozrite aj bod 5.). Spoločnosť VIENNA HOUSE má na spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy oprávnený záujem (odôvodnenie 47, posledná veta GDPR). Spracúvané budú pritom výlučne také údaje zákazníkov, ktorými spoločnosť VIENNA HOUSE disponuje na základe zmluvného vzťahu, a ktorým ešte neuplynula doba uchovávania. Doba uchovávania sa týmto nepredĺži. Prednostným cieľom spracúvania údajov je získavanie zákazníkov s cieľom znova dosiahnuť (pred)zmluvný vzťah a lojalita zákazníkov. Spoločnosť VIENNA HOUSE sa pri tomto opiera o svoju slobodu výkonu povolania chránenú konvenciami a ústavou (článok 6 StGG (základný zákon o všeobecných právach občanov)) a slobodu komunikácie (najmä článok 10 EMRK (Európska konvencia pre ľudské práva), ktorý chráni tiež reklamné prostriedky) a o práva
  • Na zasielanie reklamy prostredníctvom pošty;
  • Na uskutočňovanie reklamných telefonátov po udelení súhlasu;
  • Na zasielanie elektronickej pošty po udelení súhlasu;
  • Na zasielanie elektronickej pošty podľa § 107 ods. 3 TKG (zákon o telekomunikáciách);
  Pri používaní týchto údajov dodržiava spoločnosť VIENNA HOUSE predpisy zákona o telekomunikáciách, najmä § 107 TKG.
  • Spracúvania údajov v rámci koncernu:
   Spoločnosť VIENNA HOUSE je súčasťou skupiny podnikov. Na splnenie svojich rozsiahlych povinností (vykonávanie rezervácií cez centrálny rezervačný systém, platobné systémy, marketing, účtovníctvo atď.) spolupracuje spoločnosť VIENNA HOUSE aj s koncernovými spoločnosťami. Na tom má spoločnosť VIENNA HOUSE prevažujúci oprávnený záujem (odôvodnenie 48 GDPR).
   Týka sa to najmä spravovania rezervačných údajov všetkých spoločností v rámci koncernu, ktoré sa realizuje prostredníctvom centrálneho rezervačného systému. O túto databázu sa stará spoločnosť VIENNA HOUSE, údaje sa centrálne ukladajú a spravujú. Zadávanie údajov sa, v závislosti od rezervácie, uskutočňuje priamo zákazníkom, dcérskym hotelom alebo cez sprostredkovateľa rezervácie. Koncernové spoločnosti majú prístup k tejto databáze na účely plnenia zmluvy (vykonávanie rezervácií, plánovanie vyťaženosti atď.).
  • IT bezpečnosti:
   Spoločnosť VIENNA HOUSE ukladá IP adresy svojich zákazníkov na 7 dní, aby mohla odvrátiť cielené útoky vo forme preťaženia serverov (útoky typu „Denial of service“ - odopretie služby) a iných poškodení systémov. Na tomto spracúvaní údajov na účely udržania funkčnosti svojich online ponúkaných služieb má spoločnosť VIENNA HOUSE prevažujúci oprávnený záujem (odôvodnenie 49 GDPR).

 8. Vyhodnocovanie osobných aspektov zákazníka („profilovanie“)
  Získavanie, uchovávanie:
  Na účely optimálnej starostlivosti o zákazníkov uchováva spoločnosť VIENNA HOUSE správanie používateľov (napr. čitateľské návyky, otvorené odkazy atď.) do centrálnej databázy, aby mohla prijať relevantné a cielené opatrenia, a tak zlepšiť spokojnosť a tým aj lojalitu zákazníkov, ako aj individuálne prispôsobiť služby.
  Vyhodnocovanie osobných záujmov:
  Na účely zabránenia osloveniu nedefinovanej skupiny zákazníkov (a minimalizovania spracúvania údajov) pri zobrazovaní reklamných obsahov a pri priamom marketingu uchováva spoločnosť VIENNA HOUSE správanie používateľov a vyvodzuje z nich konkrétne osobné záujmy. Tieto vyhodnotené záujmy používa spoločnosť VIENNA HOUSE na zasielanie cielených, záujmovo špecifických ponúk a reklám zákazníkom, a tak zabraňuje neželanému osloveniu nedefinovaných skupín.

 9. Námietka proti „profilovaniu“:
  Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodov podať u prevádzkovateľa námietku proti používaniu svojich osobných údajov na účely profilovania. Námietka má vplyv na to, že spoločnosť VIENNA HOUSE už nikdy viac nepoužije osobné údaje zákazníka na účely profilovania. Tieto informácie sú uchovávané dovtedy, kým ste prihlásení na odber informačného letáka. Po odhlásení z odberu uchovávame údaje výlučne štatisticky a anonymne.

 10. Povinnosť poskytnúť údaje
  Na zákazníkov sa nevzťahuje povinnosť poskytnúť údaje.

 11. Automatizované rozhodovanie
  Zákazník nepodlieha žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, ktoré má právne účinky týkajúce sa zákazníka.
 12. Spracúvané typy údajov
  Poskytnuté (oznámené) zákazníkom :
  E-mailová adresa;
  Dobrovoľne poskytnuté zákazníkom:
  Oslovenie; Meno; Krajina; Jazyk; Záujmy
  Dodatočne získané spoločnosťou VIENNA HOUSE:
  Pôvod zadaných údajov; Správanie počas kampane; Záujmy; IP adresy (logovacie súbory); Údaje ku koncovému zariadeniu (ID zariadenia); Použitý prehliadač; Použité zariadenie; Typ prenosu, napr. šifrovanie; Časová pečiatka: Dátum a čas, prvotný a opakovaného návratu (aktualizácia); ID relácie; Prihlasovacie údaje (e-mail a zašifrované heslo); Kontroly prihlásení – úspešné a neúspešné prihlásenia; Informačný príznak rozhrania (APIToken)

 13. Zdroje údajov (pokiaľ nie sú získané od zákazníkov)
  Štatistické údaje: napr. Statistik Austria: Služba Mail Preference Service (zoznam, ktorý slúži spotrebiteľovi ako ochrana pred neželanou reklamou prostredníctvom listovej pošty, e-mailových správ, telefónu a telefaxu)

 14. Externí príjemcovia údajov
  Poskytovanie elektronických identifikačných údajov prevádzkovateľovi:
  Zdroj | Typy údajov
  Google Analytics, služby spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland |anonymizovaná IP adresa, názov webovej stránky, špecifické informácie prehliadača, informácie o používaní webovej stránky
  „Sociálne pluginy“: Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, Hlavné sídlo spoločnosti na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA - v zastúpení spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC.; Wilton Place,Dublin 2, Irland | IP adresa, URL adries, súbory cookie a údaje k nastaveniam prehliadača
  Bližšie informácie k vyššie uvedených spracúvaniam údajov nájdete v „Informácie o súboroch cookie““ našej webovej stránky.

 15. Externí príjemcovia údajov – Koncernové podniky a spracovateľ:
  Spracovateľ:
  • Daňoví poradcovia/audítori
  • Právnici
  • Banky a poskytovatelia platobných služieb
  • Inkasné spoločnosti
  • Poskytovatelia telekomunikačných služieb (zasielanie informačných letákov)
  • Poskytovatelia IT služieb
  Všetky koncernové spoločnosti a všetkých spracovateľov je ohľadom otázok týkajúcich sa zákona o ochrane osobných údajov možné jednotne písomne kontaktovať a osloviť prostredníctvom spoločnosti VIENNA HOUSE.
  Prenos do tretích krajín
  V priebehu spracúvania údajov budú do krajín mimo EÚ prenesené nasledujúce údaje:
  Krajina | Použitie | Typy údajov
  USA Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) | Google Analytics | anonymizovaná IP adresa, názov webovej stránky, špecifické informácie prehliadača, informácie o používaní webovej stránky
  USA Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) | Facebook, Twitter, Instagram, Youtube | Sociálne pluginy a pixely: IP adresa, názov webovej stránky, špecifické informácie prehliadača, informácie o používaní webovej stránky s potvrdením súhlasu (opt-in)

 16. Doba uchovávania
  Registrovaní zákazníci (odberatelia informačného letáka): Údaje zaregistrovaných zákazníkov budú na základe vyššie uvedeného právneho základu spracúvané prevádzkovateľom počas trvania zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ môže údaje kedykoľvek zmeniť a vymazať. Zmluva o používaní sa v každom prípade skončí odvolaním prihlásenia k odberu informačného letáka. Toto vedie k okamžitému vymazaniu.

 17. Práva zákazníkov
  • Článok 15 GDPR „Právo dotknutej osoby na prístup k údajom“: The customer has the right to obtain confirmation as to whether their personal data is being processed.
  • Článok 16 GDPR „Právo na opravu“: Zákazník má právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov alebo ich doplnenie.
  • Článok 17 GDPR „Právo na vymazanie“: Zákazník má právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 17 ods. 1 GDPR.
  • Článok 18 GDPR „Právo na obmedzenie spracúvania“: Zákazník má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 18 ods. 1 GDPR.
  • Článok 20 GDPR „Právo na prenosnosť údajov“ Zákazník má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Článok 21 GDPR „Právo namietať“ Právo namietať proti profilovaniu: Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov pre účely profilovania.
   Právo namietať proti priamej reklame: Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priamej reklamy.

 18. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Článok 77 GDPR § 24 zákona na ochranu osobných údajov
  Každý zákazník má právo podľa sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktorého sa ho týkajú, je v rozpore s týmto nariadením.

 19. Dozorný orgán
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav: 01.02.2020

Download PDF