Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť


INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV „Smartbooker“

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Spracovateľská činnosť
  Program lojality zákazníkov „Smartbooker“

 2. Prevádzkovateľ
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefón: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účel spracúvania údajov
  • Na právnom základe plnenia alebo prípravy zmluvy
   1. Prevádzkovanie programu lojality zákazníkov „Smartbooker“
   2. Zriadenie a správa online účtu Smartbooker
   3. Poskytnutie komunikačných a rezervačných kanálov na šírenie obsahov, udržiavanie vzťahov so zákazníkmi
   4. Zvyšovanie spokojnosti a lojality zákazníkov organizovaním výherných hier, eventov a uskutočňovaním prieskumov spokojnosti zákazníkov
  • Na právnom základe (prevažujúcich) oprávnených záujmov spoločnosti VIENNA HOUSE: Priama reklama
   1. Udržiavanie existujúcich zákazníkov, ako aj získavanie nových zákazníkov
   2. Šírenie/zobrazovanie reklamy pre (ďalšie) tovary a služby spoločnosti VIENNA HOUSE cestou priamej reklamy („Marketingové účely“), ak je to povolené zákonom
   3. Vyhodnocovanie osobných záľub zákazníkov na cielené šírenie reklamy s cieľom zabrániť osloveniu nedefinovanej cieľovej skupiny (s použitím profilovania, pozri bod 9.)

 4. Zmeny účelu (zasielanie)
  Priama reklama :
  Spoločnosť VIENNA HOUSE informuje, že osobné údaje zákazníkov spracúva aj na účely priamej reklamy (vrátane profilovania). Pomocou priamej reklamy chce spoločnosť VIENNA HOUSE podporiť predaj propagovaných (vlastných alebo cudzích) služieb a produktov. Na tento účel nebudú tieto údaje poskytnuté žiadnej (nie v rámci koncernu) tretej strane. Nevzniká nezlúčiteľnosť s účelom pôvodného zaznamenávania údajov.

 5. Námietka proti spracúvaniu na účely priamej reklamy:
  Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodov podať u prevádzkovateľa námietku proti používaniu svojich osobných údajov na priamu reklamu (vrátane „profilovania“). Námietka má vplyv na to, že spoločnosť VIENNA HOUSE osobné údaje zákazníka už viac nepoužije na tieto účely.

 6. Právny základ spracúvania údajov
  1. Smartbooker: Plnenie alebo príprava zmluvy
  2. Priama reklama (vrátane profilovania): prevažujúce oprávnené záujmy spoločnosti VIENNA HOUSE (pozri bod 8.)

 7. Popis (prevažujúcich) oprávnených záujmov na účely priamej reklamy:
  Spoločnosť VIENNA HOUSE spracúva údaje zákazníkov (nie však údaje detí alebo špeciálne kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDRP („Citlivé údaje“) aj preto, aby ich použila na účely priamej reklamy pre (ďalšie) produkty spoločností, ktoré sú súčasťou koncernu VIENNA HOUSE (k tomu si pozrite aj bod 5.). Spoločnosť VIENNA HOUSE má na spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy oprávnený záujem (odôvodnenie 47, posledná veta GDPR). Spracúvané budú pritom výlučne také údaje zákazníkov, ktorými spoločnosť VIENNA HOUSE disponuje na základe zmluvného vzťahu, a ktorým ešte neuplynula doba uchovávania. Doba uchovávania sa týmto nepredĺži. Prednostným cieľom spracúvania údajov je získavanie zákazníkov s cieľom znova dosiahnuť (pred)zmluvný vzťah. Spoločnosť VIENNA HOUSE sa pri tomto opiera o svoju slobodu výkonu povolania chránenú konvenciami a ústavou (článok 6 StGG (základný zákon o všeobecných právach občanov)) a slobodu komunikácie (najmä článok 10 EMRK (Európska konvencia pre ľudské práva), ktorý chráni tiež reklamné prostriedky) a o práva
  • Na zasielanie reklamy prostredníctvom pošty;
  • Na uskutočňovanie reklamných telefonátov po udelení súhlasu;
  • Na zasielanie elektronickej pošty po udelení súhlasu;
  • Na zasielanie elektronickej pošty podľa § 107 ods. 3 TKG (zákon o telekomunikáciách);
  Pri používaní týchto údajov dodržiava spoločnosť VIENNA HOUSE predpisy zákona o telekomunikáciách, najmä § 107 TKG.

  Spracúvania údajov v rámci koncernu::
  Spoločnosť VIENNA HOUSE je súčasťou skupiny podnikov. Na splnenie svojich rozsiahlych povinností (vykonávanie rezervácií cez centrálny rezervačný systém, platobné systémy, marketing, účtovníctvo atď.) spolupracuje spoločnosť VIENNA HOUSE aj s koncernovými spoločnosťami. Na tom má spoločnosť VIENNA HOUSE prevažujúci oprávnený záujem (odôvodnenie 48 GDPR).
  Týka sa to najmä spravovania rezervačných údajov všetkých spoločností v rámci koncernu, ktoré sa realizuje prostredníctvom centrálneho rezervačného systému. O túto databázu sa stará spoločnosť VIENNA HOUSE, údaje sa centrálne ukladajú a spravujú. Zadávanie údajov sa, v závislosti od rezervácie, uskutočňuje priamo zákazníkom, dcérskym hotelom alebo cez sprostredkovateľa rezervácie. Koncernové spoločnosti majú prístup k tejto databáze na účely plnenia zmluvy (vykonávanie rezervácií, plánovanie vyťaženosti atď.).

 8. Vyhodnocovanie osobných aspektov zákazníka („profilovanie“)
  Získavanie a uchovávanie
  Na účely optimálnej starostlivosti o zákazníkov uchováva spoločnosť VIENNA HOUSE aktivity zákazníkov (napr. vyplácanie bodov, objednávky, sťažnosti, špeciálne služby, osobné záľuby, reakcie na ponuky atď.), aby mohli prijať relevantné a cielené opatrenia, a tak zlepšiť spokojnosť a tým aj lojalitu zákazníkov, ako aj individuálne prispôsobiť služby.
  Vyhodnocovanie osobných záujmov
  Na účely zabránenia osloveniu nedefinovaných skupín zákazníkov (a minimalizovania spracúvania údajov) pri priamom marketingu uchováva spoločnosť VIENNA HOUSE správanie pri nakupovaní, ako napríklad reakcie na konkrétne ponuky, a vyvodzuje z nich konkrétne osobné záujmy. Tieto vyhodnotené záujmy používa spoločnosť VIENNA HOUSE na zasielanie cielených, záujmovo špecifických ponúk a reklám zákazníkom. Najmä na šírenie reklamy s cieľom dosiahnuť lojalitu zákazníkov, a tak zabrániť osloveniu nedefinovaných skupín zákazníkov pri reklame.

 9. Námietka proti „profilovaniu“:
  Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodov podať u prevádzkovateľa námietku proti používaniu svojich osobných údajov na účely profilovania. Námietka má vplyv na to, že spoločnosť VIENNA HOUSE už nikdy viac nepoužije osobné údaje zákazníka na účely profilovania.

 10. Povinnosť poskytnúť údaje
  Neexistuje žiadna povinnosť poskytovať údaje. Bez poskytnutia údajov je však využívanie služieb zákazníckeho klubu absolútne nemysliteľné.

 11. Automatizované rozhodovanie
  Zákazník nepodlieha žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, ktoré má právne účinky týkajúce sa zákazníka.

 12. Spracúvané typy údajov
  Poskytnuté (oznámené) zákazníkom:
  Meno a priezvisko; Adresa(y); Telefónne a telefaxové číslo(a); E-mailová(é) adresa(y); Dátum narodenia; Oslovenie; Titul
  Dodatočne získané spoločnosťou VIENNA HOUSE:
  Pôvod zadaných údajov; Celkový obrat rezervácií za posledných 12 mesiacov; Aktuálne ponuky pre zákazníkov; Správa zákazníckych kariet (zasielanie, platnosť atď.); V online prostredí: Prihlasovanie registrovaných používateľov a správanie; História komunikácie, správanie počas kampane

 13. Externí príjemcovia údajov
  Poskytovanie elektronických identifikačných údajov prevádzkovateľovi
  Koncernové spoločnosti: Zoznam aktuálnych koncernových spoločností nájdete na webovej stránke: www.viennahouse.at.
  Kategórie externých poskytovateľov ekonomických služieb:
  Daňoví poradcovia/audítori; Právnici; Banky a poskytovatelia platobných služieb; Inkasné spoločnosti; Dodávatelia softvéru, hardvéru; Poskytovatelia poštových služieb; Tlačiarne; Poskytovatelia IT služieb
  Všetkých externých prijímateľov je ohľadom otázok týkajúcich sa zákona o ochrane osobných údajov možné jednotne písomne kontaktovať a osloviť cez spoločnosť VIENNA HOUSE.

 14. Prenos do tretích krajín
  V priebehu spracúvania údajov nebudú do krajín mimo EÚ prenesené nasledujúce údaje:

 15. Doba uchovávania
  Údaje hostí bude spoločnosť VIENNA HOUSE na základe vyššie uvedených právnych základov v princípe spracúvať ešte 40 mesiacov po ukončení zmluvy (= 36 mesiacov možné zmluvné nároky na náhradu škody + max. 4-mesačná lehota na doručenie žaloby) a potom ich (v každom prípade údaje týkajúce sa dotknutej osoby) vymaže. Potom nasleduje spracúvanie fakturačných údajov až do zániku zákonných povinností uchovávania (napr. Daňový poriadok v súčasnosti spravidla 7 rokov).

 16. Práva zákazníkov
  • Článok 15 GDPR „Právo dotknutej osoby na prístup k údajom“: Zákazník má právo požadovať informácie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje.
  • Článok 16 GDPR „Právo na opravu“: Zákazník má právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov alebo ich doplnenie.
  • Článok 17 GDPR „Právo na vymazanie“ : Zákazník má právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 17 ods. 1 GDPR.
  • Článok 18 GDPR „Právo na obmedzenie spracúvania“: Zákazník má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 18 ods. 1 GDPR.
  • Článok 20 GDPR „Právo na prenosnosť údajov“: Zákazník má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Článok 21 GDPR „Právo namietať“Právo namietať proti profilovaniu: Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov pre účely profilovania.
   Právo namietať proti priamej reklame: Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priamej reklamy.

 17. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Článok 77 GDPR § 24 zákona na ochranu osobných údajov
  Každý zákazník má právo podľa sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktorého sa ho týkajú, je v rozpore s týmto nariadením.

 18. Dozorný orgán
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav: 01.02.2020

Download PDF