Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť


INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV „Online služby

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Spracovateľská činnosť
  Zachovanie vyvolateľnosti informácií o spoločnosti prevádzkovateľa pre záujemcov a zákazníkov

 2. Prevádzkovateľ
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Vienna, Austria
  Telefón: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účel spracúvania údajov
  Na právnom základe plnenia alebo prípravy zmluvy
  1. Zachovanie vyvolateľnosti informácií a reklamy prostredníctvom spoločnosti prevádzkovateľa
  2. Poskytnutie komunikačných a rezervačných kanálov na šírenie obsahov, udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, vykonávanie rezervácií a vydávanie poukazov
  3. Zvyšovanie spokojnosti a lojality zákazníkov analyzovaním používateľských návykov s cieľom zlepšenia ponuky služieb
  4. Zvyšovanie počtu používateľov pre dokumentovanie dosahu webovej stránky

 4. Právny základ spracúvania údajov
  1. Online používanie: Plnenie zmluvy.
   Využívanie online médií a prevádzkovateľa sa zakladá na zmluve v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b GDPR , registráciou vzniká registračný vzťah. Prevádzkovateľ uvádza, že pri poskytovaní zmluvných výkonov začlení obsahy tretích strán (ako odkazy, pixely, pluginy). Na základe technických daností pri vyvolávaní obsahov resp. internetu sa pri načítaní (zobrazovaní) stránky automaticky odosielajú elektronické informačné údaje, najmä IP adresy a nastavení prehliadača používateľa, tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva na vlastnú zodpovednosť. Pri používaní kanálov sociálnych médií prevádzkovateľa vzniká primárny zmluvný vzťah s príslušným poskytovateľom služieb.
  2. Doplnkové služby: Súhlas.
   Pre jednotlivé služby na online platforme (elektronický informačný leták) si prevádzkovateľ vyžiada od zákazníkov ich výslovný súhlas. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.
  3. Prevažujúce oprávnené záujmy (pozri bod 6.)

 5. Zmena účelu
  Prevádzkovateľ nevykoná pri spracúvaní osobných údajov zmenu účelu.

 6. Popis (prevažujúcich) oprávnených záujmov na účely IT bezpečnosti:
  Prevádzkovateľ ukladá IP adresy svojich zákazníkov na 7 dní, aby mohol odvrátiť cielené útoky vo forme preťaženia serverov (útoky typu „Denial of service“ - odopretie služby) a iných poškodení systémov. Na tomto spracúvaní údajov na účely zachovania funkčnosti svojich online ponúkaných služieb má prevádzkovateľ prevažujúci oprávnený záujem (odôvodnenie 49 GDPR).

 7. Vyhodnocovanie osobných aspektov zákazníka
  Vyhodnocovanie osobných aspektov zákazníka sa neuskutoční.

 8. Povinnosť poskytnúť údaje
  Na zákazníkov sa nevzťahuje povinnosť poskytnúť údaje.

 9. Automatizované rozhodovanie
  Zákazník nepodlieha žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, ktoré má právne účinky týkajúce sa zákazníka.

 10. Spracúvané typy údajov
  Získané prevádzkovateľom : IP adresy (logovacie súbory); Údaje ku koncovému zariadeniu; Použitý prehliadač; Použité zariadenie; Komunikačný protokol; Informácie k používaniu účtu (napr. dátum vytvorenia, počet prihlásení, dátum posledného dopytu); Informácie k prihláseniu na odber informačného letáka; ID používateľa; ID používateľa Facebooku; E-mailová adresa Facebooku.; Odkaz na profil na Facebooku; Dátum poslednej synchronizácie s Facebookom; Miesto

 11. Zdroje údajov (pokiaľ ich neposkytol zákazník alebo nezískal prevádzkovateľ)
  napr. prihlásenie cez Facebook; Kanály sociálnych médií (bližšie informácie nájdete v bode 12)

 12. Externí príjemcovia údajov
  Kategórie externých poskytovateľov ekonomických služieb (sprostredkovateľ): Poskytovatelia bankových a platobných služieb: Informácie o platbách
  Telekomunikačné spoločnosti: Dodacie adresy
  Poskytovatelia IT služieb pre realizáciu rezervácie poukazov: Detaily rezervácie
  Google Analytics, služby spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland: anonymizovaná IP adresa, názov webovej stránky, špecifické informácie prehliadača, informácie o používaní webovej stránky
  „Sociálne pluginy“ (Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, USA; Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Youtube LLC, Hlavné sídlo spoločnosti na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA - v zastúpení spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; LinkedIn Ireland UC.; Wilton Place,Dublin 2, Irland): IP adresa, URL adries, súbory cookie a údaje k nastaveniam prehliadača

 13. Prenos do tretích krajín
  V priebehu spracúvania údajov budú do krajín mimo EÚ prenesené nasledujúce údaje:
  Krajina | Použitie | Typy údajov
  USA (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) | Google Analytics | anonymizovaná IP adresa, názov webovej stránky, špecifické informácie prehliadača, informácie o používaní webovej stránky
  USA (štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA) | Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn | Sociálne pluginy (po súhlase dvojitým kliknutím): IP adresa, názov webovej stránky, špecifické informácie prehliadača, informácie o používaní webovej stránky

 14. Doba uchovávania
  Neregistrovaní zákazníci:
  Osobné údaje (najmä IP adresa) (neregistrovaných) návštevníkov webovej stránky budú na účely IT bezpečnosti uložené na 7 dní.
  Registrovaní zákazníci (odberatelia informačného letáka):
  Údaje zaregistrovaných zákazníkov budú na základe vyššie uvedeného právneho základu spracúvané prevádzkovateľom počas trvania zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ môže údaje kedykoľvek zmeniť a vymazať. Zmluva o používaní sa v každom prípade skončí odvolaním prihlásenia k odberu informačného letáka. Toto vedie k okamžitému vymazaniu. Podrobnejšie informácie nájdete v „Informácii o ochrane osobných údajov informačného letáka zákazníka“.

 15. Práva dotknutej osoby
  • Článok 15 GDPR „Právo dotknutej osoby na prístup k údajom“: Zákazník má právo požadovať informácie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje.
  • Článok 16 GDPR „Právo na opravu“: Zákazník má právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov alebo ich doplnenie.
  • Článok 17 GDPR „Právo na vymazanie“: Zákazník má právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 17 ods. 1 GDPR.
  • Článok 18 GDPR „Právo na obmedzenie spracúvania“: Zákazník má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 18 ods. 1 GDPR.
  • Článok 20 GDPR „Právo na prenosnosť údajov“: Zákazník má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Článok 21 GDPR „Právo namietať“: Zákazník má na základe prevažujúceho oprávneného záujmu právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov.

 16. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Článok 77 GDPR
  Každý zákazník má právo podľa sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktorého sa ho týkajú, je v rozpore s týmto nariadením.

 17. Dozorný orgán
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav: 01.02.2020

Download PDF