Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť


INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV „Výherné hry a marketingové opatrenia“

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Spracovateľská činnosť
  Usporadúvanie výherných hier a realizácia marketingových opatrení pre zákazníkov

 2. Prevádzkovateľ
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, A-1200 Wien
  Tel: +43 1 333 73 73-0
  E-mail: office[a]viennahouse.com

 3. Účel spracúvania údajov
  na právnom základe plnenia alebo prípravy zmluvy
  1. Poskytnutie možnosti zúčastniť sa na marketingovej kampani (výherná hra) a plnenie záväzkov voči účastníkovi/účastníkom
  2. Udržiavanie existujúcich zákazníkov a získavanie nových zákazníkov s cieľom predaja produktov a služieb spoločnosti VIENNA HOUSE, ako aj služby informačného letáka usporadúvaním výherných hier a realizáciou iných marketingových opatrení

  na právnom základe (prevažujúcich) oprávnených záujmov spoločnosti VIENNA HOUSE: Priama reklama
  1. Získavanie nových zákazníkov a udržiavanie existujúcich zákazníkov
  2. Šírenie/zobrazovanie reklamy na (ďalšie) tovary a služby spoločnosti VIENNA HOUSE prostredníctvom priamej reklamy („marketingové účely“), ak je to povolené zákonom
  3. Účasť na podujatiach, eventoch a anketách na účely priamej reklamy („marketingové účely“)
  4. Vyhodnocovanie správania používateľov a osobných záľub zákazníkov na cielené šírenie reklamy s cieľom zabrániť osloveniu nedefinovanej cieľovej skupiny (s použitím profilovania, pozri bod 9.)

 4. Zmeny účelu (zasielanie)
  Priama reklama: Spoločnosť VIENNA HOUSE informuje, že osobné údaje zákazníkov spracúva aj na účely priamej reklamy (vrátane profilovania). Pomocou priamej reklamy podporí spoločnosť VIENNA HOUSE predaj propagovaných (vlastných alebo cudzích) služieb a produktov. Na tento účel nebudú tieto údaje poskytnuté žiadnej (nie v rámci koncernu) tretej strane. Nevzniká nezlučiteľnosť s účelom pôvodného zaznamenávania údajov.

 5. Námietka voči spracúvaniu na účely priamej reklamy
  Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodov podať u prevádzkovateľa námietku proti používaniu svojich osobných údajov na priamu reklamu (vrátane „profilovania“). Námietka má vplyv na to, že spoločnosť VIENNA HOUSE osobné údaje zákazníka už viac nepoužije na tieto účely.

 6. Právny základ spracúvania údajov
  1. Účasť na výhernej hre: Plnenie alebo príprava zmluvy
  2. Priama reklama (vrátane profilovania) a prevažujúce oprávnené záujmy spoločnosti VIENNA HOUSE (pozri bod 8.)

 7. Popis (prevažujúcich) oprávnených záujmov na účely priamej reklamy:
  Spoločnosť VIENNA HOUSE spracúva údaje zákazníkov (nie však špeciálne kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 GDRP („Citlivé údaje“) aj preto, aby ich použila na účely priamej reklamy na (ďalšie) produkty spoločnosti VIENNA HOUSE (k tomu si pozrite aj bod 5.). Údaje detí budú spracúvané len so súhlasom zákonných zástupcov. Spoločnosť VIENNA HOUSE má na spracovaní osobných údajov na účely priamej reklamy oprávnený záujem (odôvodnenie 47, posledná veta GDPR). Spracúvané sú pritom výlučne také údaje zákazníkov, ktorými spoločnosť VIENNA HOUSE disponuje na základe zmluvného vzťahu a ktorým ešte neuplynulo obdobie uchovávania. Obdobie uchovávania sa týmto nepredĺži. Prednostným cieľom spracúvania údajov je získavanie zákazníkov s cieľom znova dosiahnuť (pred)zmluvný vzťah a lojalita zákazníkov. Spoločnosť VIENNA HOUSE sa pritom opiera o svoju slobodu výkonu povolania chránenú konvenciami a ústavou (článok 6 StGG (základný zákon o všeobecných právach občanov)) a slobodu komunikácie (najmä článok 10 EMRK (Európska konvencia pre ľudské práva), ktorý chráni tiež reklamné prostriedky) a o práva
  • na zasielanie reklamy prostredníctvom pošty;
  • na uskutočňovanie reklamných telefonátov po udelení súhlasu;
  • na zasielanie elektronickej pošty po udelení súhlasu;
  • na zasielanie elektronickej pošty podľa § 107 ods. 3 TKG (zákon o telekomunikáciách);
  Pri používaní týchto údajov dodržiava spoločnosť VIENNA HOUSE predpisy zákona o telekomunikáciách, najmä § 107 TKG.

  • spracúvania údajov v koncerne/v rámci koncernu:
  Spoločnosť VIENNA HOUSE je súčasťou skupiny podnikov. Na plnenie svojich rozsiahlych záväzkov spolupracuje VIENNA HOUSE aj s ostatnými koncernovými spoločnosťami. Na tom má spoločnosť VIENNA HOUSE prevažujúci oprávnený záujem (odôvodnenie 48 GDPR). V rámci skupiny podnikov dostanú osobné údaje len pracoviská, ktoré tieto údaje potrebujú na plnenie zmluvných, zákonných povinností, ako aj na zachovanie oprávnených záujmov. Tieto pracoviská sú zmluvne zaviazané dodržiavať všetky právne predpisy na ochranu osobných údajov.

 8. Vyhodnocovanie osobných aspektov zákazníka („profilovanie“)
  „Získavanie a uchovávanie“: Na účely optimálnej starostlivosti o zákazníkov uchováva spoločnosť VIENNA HOUSE aktivity zákazníkov (napr. objednávky, sťažnosti atď.), aby mohla prijať relevantné a cielené opatrenia, a tak zlepšiť spokojnosť a tým aj lojalitu zákazníkov, ako aj individuálne prispôsobiť služby.

  Vyhodnocovanie osobných záujmov: S cieľom zabrániť osloveniu nedefinovaných skupín zákazníkov (a minimalizovať spracúvanie údajov) pri priamom marketingu uchováva spoločnosť VIENNA HOUSE správanie na základe dopytu, ako napríklad reakcie na ponuky, a vyvodzuje z nich konkrétne osobné záujmy. Tieto vyhodnotené záujmy používa spoločnosť VIENNA HOUSE na zasielanie cielených ponúk a reklám prispôsobených záujmom zákazníkov, aby tak predovšetkým budovala vzťah so zákazníkmi a zabránila neželanému osloveniu nedefinovaných skupín.

 9. Námietka proti „profilovaniu“
  Zákazník môže kedykoľvek a bez udania dôvodov podať u prevádzkovateľa námietku proti používaniu svojich osobných údajov na účely profilovania. Námietka má vplyv na to, že spoločnosť VIENNA HOUSE už nikdy viac nepoužije osobné údaje zákazníka na účely profilovania.

 10. Povinnosť poskytnúť údaje
  Na zákazníkov sa nevzťahuje povinnosť poskytnúť údaje.

 11. Automatizované rozhodovanie
  Zákazník nepodlieha žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, ktoré má právne účinky týkajúce sa zákazníka.

 12. Spracúvané typy údajov
  poskytnuté (oznámené) zákazníkom: Meno a priezvisko; Adresa(y; Krajina; E-mailová(é) adresa(y); Dátum narodenia; Navštívený hotel; Dátumy pobytu v hoteli

 13. Externí príjemcovia údajov
  Koncernové spoločnosti: Zoznam aktuálnych koncernových spoločností nájdete na webovej stránke: viennahouse.com.

 14. Prenos do tretích krajín
  V rámci výherných hier a ostatných marketingových opatrení nebudú pri spracúvaní údajov žiadne údaje prenesené do krajín mimo EÚ.

 15. Trvanie uchovávania
  Všetci účastníci: Osobné údaje bude spoločnosť VIENNA HOUSE na základe vyššie uvedeného právneho základu v princípe spracúvať 24 mesiacov po žrebovaní/ukončení opatrenia a potom ich (v každom prípade údaje týkajúce sa dotknutej osoby) vymaže.
  Výhercovia/poberatelia: Osobné údaje bude spoločnosť VIENNA HOUSE na základe vyššie uvedeného právneho základu v princípe spracúvať ešte 30 mesiacov po prevzatí výhry, resp. prevzatia plnenia z marketingovej kampane (= 24 mesiacov možné zmluvné nároky na náhradu škody + max. 6-mesačná lehota na doručenie žaloby) a potom ich (v každom prípade údaje týkajúce sa dotknutej osoby) vymaže. Potom nasleduje spracúvanie fakturačných údajov až do zániku zákonnej povinnosti uchovávania (v súčasnosti zásadne 7 rokov).

 16. Práva zákazníkov
  • Článok 15 GDPR „Právo dotknutej osoby na prístup k údajom“: Zákazník má právo požadovať informácie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje.
  • Článok 16 GDPR „Právo na opravu“: Zákazník má právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov alebo ich doplnenie.
  • Článok 17 GDPR „Právo na vymazanie“: Zákazník má právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 17 ods. 1 GDPR.
  • Článok 18 GDPR „Právo na obmedzenie spracúvania“: Zákazník má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 18 ods. 1 GDPR.
  • Článok 20 GDPR „Právo na prenosnosť údajov“: Zákazník má právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Článok 21 GDPR „Právo namietať“:Právo namietať proti profilovaniu: Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov pre účely profilovania.
   Právo namietať proti priamej reklame: Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priamej reklamy.

 17. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Článok 77 GDPR § 24 zákona na ochranu osobných údajov
  Každý zákazník má právo podľa sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktorého sa ho týkajú, je v rozpore s týmto nariadením.

 18. Dozorný orgán
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav: 01.02.2020

Download PDF