Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť


INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV „Žiadosť o zamestnanie“

Vienna House Hotelmanagement GmbH

 1. Spracovateľská činnosť
  Správa žiadostí o zamestnanie

 2. Prevádzkovateľ / zamestnávateľ
  Vienna House Hotelmanagement GmbH ("VIENNA HOUSE")
  Adresa: Dresdner Straße 87, 1200 Wien
  Telephon: +43 1 333 73 73-0
  Email: office[a]viennahouse.com

 3. Účel spracúvania údajov
  na právnom základe prípravy zmluvy
  1. Riadenie procesu uchádzania sa o pracovného miesto
  2. Výber vhodných uchádzačov
  3. Zadokumentovanie férového, zákonného výberového konania

 4. Právny základ spracúvania údajov
  1. príprava zmluvy (čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR)
  2. súhlas (čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR): V prípade, že uchádzač neuspeje, môže dobrovoľne poskytnúť svoj súhlas, aby zamestnávateľ uchovával jeho osobné údaje na obdobie 5 rokov po uplynutí roka, v ktorom sa uchádzal o pracovné miesto, a v prípade potreby ho znova kontaktoval. Uchádzač môže ďalej dobrovoľne poskytnúť svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov aj koncernových spoločnostiam, ak by v nich prichádzalo do úvahy pracovné miesto pre neho.
  3. oprávnený záujem na spracúvaní údajov

 5. Vyhodnocovanie osobných aspektov zamestnávateľa („profilovanie“)
  Zamestnávateľ nevykonáva v rámci zamestnaneckého pomeru žiadne profilovanie.

 6. Povinnosť poskytnúť údaje
  Uchádzač je povinný uviesť správne osobné údaje.

 7. Automatizované rozhodovanie
  Uchádzač nepodlieha žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu, ktoré má na neho právny účinok.

 8. Spracúvané typy údajov
  poskytnuté (oznámené) uchádzačom : Meno; Adresa; E-mailová adresa; Telefón; Štátna príslušnosť; Dátum narodenia; Miesto narodenia/krajina; Pohlavie; Fotografia; Rodinný stav; Údaje o kvalifikácii (vzdelanie); Prechádzajúci zamestnávatelia; Želaná pozícia; Referencie (odporúčacie listy); Potvrdenia o zamestnaní

 9. Interní príjemcovia údajov
  Manažment spoločnosti, personálne oddelenie

 10. Externí príjemcovia údajov
  V rámci skupiny podnikov dostanú osobné údaje len pracoviská, zamestnanci a poverení pracovníci, ktoré/ktorí tieto údaje potrebujú na plnenie zmluvných, zákonných povinností, ako aj na zachovanie oprávnených záujmov. Sprostredkovatelia dostanú údaje len vtedy, ak je to potrebné pre ich konkrétnu úlohu. Všetci sprostredkovatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať všetky právne predpisy na ochranu osobných údajov. Aktuálny zoznam podnikov podnikovej skupiny nájdete na adrese viennahouse.com.
  Všetkých externých príjemcov možno v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa zákona o ochrane osobných údajov jednotne písomne kontaktovať a osloviť prostredníctvom prevádzkovateľa, resp. jeho zodpovednej osoby.

 11. Prenos do tretích krajín
  V priebehu spracúvania údajov nebudú do krajín mimo EÚ prenesené žiadne údaje.

 12. Trvanie uchovávania
  Právny základ prípravy zmluvy: Elektronické údaje bude zamestnávateľ na základe vyššie uvedených právnych základov (zákon o rovnakom zaobchádzaní) v princípe spracúvať max. 40 mesiacov po obsadení pracovného miesta (= 36 mesiacov možné zmluvné nároky na náhradu škody + max. 4-mesačná lehota na doručenie žaloby) a potom ich (v každom prípade údaje týkajúce sa dotknutej osoby) vymaže. Fyzické údaje (v papierovej forme) budú po odmietnutí okamžite skartované.
  Právny základ súhlasu: Ak uchádzač poskytol súhlas so zaevidovaním svojej žiadosti a jej poskytovania v rámci koncernu, údaje budú uchované až do odvolania, maximálne však 5 rokov po uplynutí roka, v ktorom sa uchádzal o pracovné miesto, a potom vymazané.

 13. Práva uchádzača
  • Článok 15 GDPR „Právo dotknutej osoby na prístup k údajom“: Uchádzač má právo požadovať informácie o tom, či sa spracúvajú jeho osobné údaje.
  • Článok 16 GDPR „Právo na opravu“: Uchádzač má právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov alebo ich doplnenie.
  • Článok 17 GDPR „Právo na vymazanie“: Uchádzač má právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 17 ods. 1 GDPR.
  • Článok 18 GDPR „Právo na obmedzenie spracúvania“: Uchádzač má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sú na to splnené dôvody uvedené v článku 18 ods. 1 GDPR.
  • Článok 20 GDPR „Právo na prenosnosť údajov“: Uchádzač má právo získať svoje poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
  • Článok 21 GDPR „Právo namietať“: Uchádzač má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. e (spracúvanie vo verejnom záujme) alebo písm. f (spracúvanie na základe oprávneného záujmu).

 14. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Článok 77 GDPR
  Každý uchádzač má právo podľa sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktorého sa ho týkajú, je v rozpore s týmto nariadením.

 15. Dozorný orgán
  Austria
  Austrian Data Protection Authority
  Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, Austria
  Tel.: +43 1 52 152-0
  E-Mail: [email protected]

  Czech Republic
  The Office for Personal Data Protection
  Urad pro ochranu osobnich udaju
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Prague 7
  Tel.: +420 234 665 111
  Fax: +420 234 665 444
  E-Mail: [email protected]
  www.uoou.cz

  Germany
  Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
  Husarenstraße 30
  53117 Bonn
  Tel.: +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
  Fax: +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
  E-Mail: [email protected]
  www.bfdi.bund.de
  The competence for complaints is split among different data protection supervisory authorities in Germany. Competent authorities can be identified according to the list provided under www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

  Poland
  Personal Data Protection Office
  ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw
  Tel.: +48 22 53 10 300
  Fax: +48 22 53 10 30
  Infoline: +48 606 950 000
  E-Mail: [email protected]
  www.uodo.gov.pl

  Romania
  The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
  Opre B-dul Magheru 28-30 Sector 1
  BUCUREŞTI
  Tel.: 40.318.059.211
  Fax: 40.318.059.602
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.ro

  Slovakia
  Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
  Hraničná 12, 820 07
  Bratislava 27
  Tel.: + 421 2 32 31 32 14
  Fax: + 421 2 32 31 32 34
  E-Mail: [email protected]
  www.dataprotection.gov.sk

Stav: 01.02.2020

Download PDF