Nájdite dokonalú zhodu.

Nájdite dokonalú zhodu.

Príchod

Odchod

-

-

 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 • Su
Uložiť

Obsadenosť

1 izba

2 hostia

 • Obsadenosť
 • Izby
  1
 • Dospelí
  2
 • Deti
  0
Uložiť

Terms & Conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE HOTELOVÉ ZMLUVY A PODUJATIA

ÚVOD

1.      Tento dokument obsahuje Všeobecné Obchodné Podmienky (VOP) spoločnosti Vienna House Hotels. Vienna House je registrovaná ochranná známka spoločnosti Vienna House Hotelmanagement GmbH so sídlom v Dresdner Straße 87, 1210 Viedeň, Rakúsko, číslo spoločnosti v rakúskom obchodnom registri: FN 59824b. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky služby a výkony spoločností Vienna House Hotelmanagement GmbH, Vienna House Capital GmbH, Dresdner Straße 87, 1210 Viedeň, číslo spoločnosti v rakúskom obchodnom registri: FN 441501, a ich dcérskych spoločností, licencovaných podnikov a podnikov v ich správe (ďalej len „spoločnosť Vienna House Gruppe“ alebo „Hotel“) v rozsahu vymedzenom v bode I. zmluvy. Bližšie informácie o pričlenených podnikoch spoločnosti Vienna House Gruppe, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, sú k dispozícii na adrese www.viennahouse.com/sk/ochrana-udajov/koncernovych-spolocnosti. Tieto obchodné podmienky obsahujú tiež informácie a odkazy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

2.      Ak je príjemca služby (ďalej len „Hosť“) spotrebiteľom v zmysle zákonov o ochrane spotrebiteľa, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých štátoch, a transakcie so spotrebiteľmi sa riadia týmito ustanoveniami, platia tieto len v rozsahu, v ktorom nie sú v rozpore so záväznými zákonnými ustanoveniami. Neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.


I. Platnosť, ďalší prenájom a uplatnenie iných všeobecných obchodných podmienok

1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia – pokiaľ nie je v súlade s týmito podmienkami dohodnuté inak – pre zmluvy o prenájme Hotelových izieb na ubytovacie účely, o prenájme konferenčných, banketových a spoločenských priestorov Hotela na uskutočňovanie podujatí akéhokoľvek druhu, ako aj pre všetky ďalšie služby a výkony Hotela pre Hosťa s tým súvisiace.

2.    Na podnájom alebo ďalší prenájom poskytnutých priestorov, plôch alebo vitrín tretím osobám, využívanie poskytnutých Hotelových izieb na iné ako ubytovacie účely, na verejné alebo iné reklamné podujatia, na pohovory s kandidátmi, predajné a podobné akcie, a na využívanie iných priestorov Hotela na účely týchto podujatí než sú prenajaté miestnosti, je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Hotela, a môžu byť viazané na úhradu doplňujúcej odmeny. Neprípustný je predovšetkým ďalší predaj a sprostredkovanie izieb alebo ubytovacích kontingentov tretím osobám, a to najmä za vyššie ako sú skutočné ceny za izby.

3.    Odlišné ustanovenia, a to aj keď sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok Hosťa alebo tretej osoby, ktorá vykonáva objednávku v prospech Hosťa, sa uplatnia len vtedy, ak sa tak vopred výslovne dohodlo v písomnej forme.


II.. Uzatvorenie zmluvy a zmluvní partneri

1.    Zmluva vzniká prijatím žiadosti Hosťa Hotelom. Hotel môže rezerváciu podľa uváženia ​​potvrdiť aj písomne.

2.    Zmluvnými partnermi sú Hotel a Hosť. Ak služby objednala v prospech Hosťa tretia osoba (ďalej len „Objednávateľ“), ak Hosť sám nie je usporiadateľom alebo ak usporiadateľ zapojí komerčného sprostredkovateľa alebo organizátora, znáša táto tretia osoba alebo usporiadateľ spolu s Hosťom voči Hotelu spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Nezávisle od toho je každý objednávateľ povinný odovzdať Hosťovi všetky informácie týkajúce sa rezervácie, najmä tieto Všeobecné obchodné podmienky.

3.    Hosť je povinný bez vyžiadania informovať Hotel najneskôr pri uzatvorení zmluvy o tom, ak môže využitie služieb Hotela v danom prípade ohroziť hladkú prevádzku, bezpečnosť alebo povesť Hotela na verejnosti.

III. Rezervácia online

1.      Rezervácie ubytovania a služieb možno vykonávať aj cez internetové stránky, ktoré prevádzkuje spoločnosť Vienna House, alebo z cestovných stránok tretích osôb, s ktorými má spoločnosť Vienna House uzatvorené zmluvy. Hosť má tak možnosť vyhľadávať a vyberať si služby Hotela aj cez partnerské internetové stránky a tieto si následne rezervovať priamo s Hotelom bez toho, aby pritom opustil rozhranie partnerskej stránky.

2.      Hosť potvrdzuje, že vzal na vedomie informácie, ktoré dostal v rámci rezervácie online alebo rezervácie cez partnerské webové stránky (kontaktné údaje Hotelovej spoločnosti, najdôležitejšie vybavenie izieb, doplnkové služby, ceny, možnosti úhrady, platnosť ponuky a ceny, spôsoby platby). Predpokladom pre využitie online rezervačnej služby Hotela je úplná a bezvýhradná akceptácia a platnosť Všeobecných obchodných podmienok a oboznámenie sa s informáciami o ochrane osobných údajov, ktoré sú automatickou súčasťou zmluvy uzatvorenej s Hotelom.

3.      Za výber požadovaných služieb a vhodnosť týchto služieb pre potreby Hosťa je zodpovedný výlučne Hosť. Zmluva vzniká v nadväznosti na rezerváciu a zábezpeku platobnou kartou doručením potvrdenia rezervácie. Platobná karta je len prostriedkom zábezpeky. Ak sa Hosť pri platnej rezervácii nedostaví do Hotela, zaťaží Hotel v prípade zábezpeky rezervácie platobnou kartou túto kartu použitú na poskytnutie zábezpeky paušálnym kompenzačným poplatkom vo výške ceny za prvú noc. Ďalšie rezervované noci sa stornujú bez poplatku, ak sa v predajných podmienkach neurčilo inak.

4.      Užívateľ služieb internetových stránok potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov, a je právne spôsobilý uzatvoriť túto zmluvu.


IV. Služby, ceny, úhrada, zápočet a platobné poukážky

1.      Hotel je povinný mať priestory, ktoré si zarezervoval Hosť, pripravené v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a poskytnúť dohodnuté služby.

2.      Ak to nie je výslovne uvedené, v cene nie sú zahrnuté doplnkové služby (raňajky, polpenzia atď.). V prípade prepočtov do cudzích mien sú takéto údaje len informačnej povahy a nie sú zmluvne záväzné. Platí len záruka v mene, v ktorej sa potvrdila rezervácia.

3.    Hosť je povinný zaplatiť za poskytnuté priestory a za ďalšie služby, ktoré využije on alebo účastníci jeho podujatí, príslušné platné, resp. dohodnuté ceny Hotela. Ceny závisia od počtu Hostí, ktorý sa uviedol pri rezervácii. Na odlišný počet Hostí, najmä čo sa týka obsadenosti rezervovaných izieb, je potrebný súhlas Hotela. Hosť ručí za úhradu všetkých služieb, ktoré využili účastníci podujatia, ako aj za všetky nimi spôsobené náklady. To platí aj pre služby, náklady a výdavky Hotela v prospech tretích strán, ktoré inicioval Hosť, a pre nároky organizácií kolektívnej správy autorských práv.

4.    Do dohodnutých cien je zahrnutá príslušná zákonná daň z obratu. Ceny nezahŕňajú miestne dane, poplatky a odvody, ktoré vzniknú Hosťovi podľa príslušných predpisov na úrovni obce alebo spolkovej krajiny, ako je napr. kúpeľná daň. Ceny za izbu sa tak môžu navýšiť o rôzne dane. Ak sa zmení zákonná daň z obratu, ceny sa primerane upravia; Hotel je oprávnený doúčtovať zvýšenie dane z obratu. Ak obdobie medzi uzatvorením zmluvy a jej naplnením prekročí štyri mesiace a dôjde k zvýšeniu ceny, ktorú si Hotel obvykle účtuje za dané služby, môže Hotel na základe uváženia primerane zvýšiť zmluvne dohodnutú cenu.

5.    Hotel ďalej môže zmeniť ceny aj vtedy, ak Hosť dodatočne požaduje zmenu počtu rezervovaných izieb, uvedeného počtu Hostí, požadovaných služieb Hotela alebo dĺžky pobytu Hostí, a Hotel tieto zmeny odsúhlasí.


6. Hotel môže Hosťovi poskytnúť primerané náhradné ubytovanie (rovnakej kvality), ak je to pre Hosťa prijateľné, najmä keď ide o drobnú odlišnosť a táto je vecne odôvodnená. Vecné odôvodnenie je dané napríklad vtedy, ak sa daná miestnosť alebo miestnosti stanú nepoužiteľnými, ak si iní ubytovaní Hostia predĺžia pobyt, ak má Hotel preobsadenosť alebo ak si tento krok vyžiadajú iné dôležité prevádzkové dôvody. Všetky prípadné dodatočné náklady na takéto náhradné ubytovanie znáša Hotel.

7.    Odmena Hotelu je splatná ihneď po poskytnutí služby. V prípade omeškania s platbou je Hotel oprávnený požadovať príslušný zákonný úrok z omeškania. Za každú upomienku pri omeškaní uhradí Hosť Hotelu náklady na vystavenie upomienky vo výške 5,00 EUR. V prípade transakcií, do ktorých nie je zapojený žiadny spotrebiteľ, má Hotel v prípade omeškania Hosťa navyše nárok na paušálny poplatok vo výške 40,00 EUR. Všetky ostatné náklady spojené s inkasom znáša Hosť.

8.    Ak bol dohodnutý minimálny obrat a tento sa nedosiahne, môže Hotel účtovať 60 % sumy vzniknutého rozdielu ako ušlý zisk, ak Hosť nepreukáže nižšiu alebo naopak Hotel vyššiu škodu.

9.    Hotel je oprávnený vyžadovať pri uzatvorení zmluvy alebo potom primeranú zálohu alebo zábezpeku, napríklad formou zábezpeky platobnou kartou. Výšku zálohovej platby a platobné termíny si možno dohodnúť písomne ​​v Hotelovej zmluve. Hotel je ďalej oprávnený počas pobytu Hosťa v Hoteli kedykoľvek formou priebežného vyúčtovania vyúčtovať vzniknuté pohľadávky a požadovať ich okamžitú úhradu. Dohodnuté preddavky nie sú vratné. Ak by však Hotel v prípade odstúpenia dokázal prenajať izby a miestnosti na podujatia iným za rovnakú cenu, vrátia sa sumy preddavkov prevodom. Ak nemožno prenajať izby a miestnosti na podujatia iným za rovnakú cenu, musí Hosť zaplatiť cenový rozdiel.

10.    Hosť môže uplatniť zádržné právo alebo vykonať zápočet voči pohľadávkam Hotela len na svoje nesporné alebo právoplatne preukázané pohľadávky.

11.    Domáce zvieratá sú povolené len s predchádzajúcim súhlasom Hotela a môže sa za ne prípadne účtovať poplatok. Predpokladom súhlasu s prítomnosťou domáceho zvieraťa je, že zviera bude pod trvalým dozorom Hosťa a že nemá choroby a ani v iných ohľadoch nepredstavuje ohrozenie tretích osôb.

12.   Zanechané veci Hosťa sa mu zašlú len na jeho vyžiadanie, na jeho riziko a náklady. Hotel takéto veci uschová po tri mesiace; po uplynutí tejto lehoty budú, ak majú zjavnú hodnotu, odovzdané miestnemu oddeleniu strát a nálezov. Ak veci nemajú žiadnu zjavnú hodnotu, vyhradzuje si Hotel po uplynutí uvedenej lehoty právo na ich zničenie.

13.   V prípade, že Hotel poskytne spoplatnený alebo bezplatný prístup k sieti WLAN na účely internetového pripojenia, je Hosť povinný používať poskytnutú informačnú techniku len v súlade so zákonnými predpismi týkajúcimi sa ochrany duševného vlastníctva (napr. vo vzťahu k písomným, obrazovým, hudobným a filmovým dielam a materiálom, videohrám atď.). Hosť je tiež povinný dodržiavať bezpečnostné smernice poskytovateľa internetového pripojenia Hotela a zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré môžu narušovať výkonnosť informačnej techniky.

14. V prípade vydania peňažných poukážok na čerpanie služieb možno takéto poukážky použiť len na úhradu Hotelových služieb a v prípade Hotela uvedeného priamo na poukážke len v tomto Hoteli, v závislosti od dostupnosti služieb. Peňažná hodnota jednotlivej poukážky zodpovedá sume v eurách, ktorá je vytlačená na poukážke. Poukážky nadobúdajú platnosť až úhradou a možno ich teda použiť až od okamihu prijatia platby. Ak je pri platbe poukážkami výsledkom zostatkový kredit, tento ďalej trvá a možno ho použiť na ďalšie úhrady. Každá poukážka je označená dátumom vystavenia. Ak je zo zákona prípustné obmedzenie platnosti, predstavuje 5 rokov od dátumu vystavenia. Poukážky nemožno vrátiť, nie sú ďalej predajné ani prenosné a nemožno ich zameniť za hotovosť. Poukážky nemožno použiť na platby online. V prípade straty, krádeže alebo znehodnotenia poukážok nie je možné poskytnúť náhradu. Objednávateľ poukážky je zodpovedný za uvedenie správnych údajov na zaslanie poukážky a faktúry.

Poučenie o zrušení: V prípade nákupu poukážok online možno vyhlásenia k poukážkam zrušiť v lehote 14 dní bez udania dôvodu a ľubovoľnou formou (listom, faxom, e-mailom), alebo, ak sa poukážka prenechala pred uplynutím lehoty, aj odoslaním poukážky späť. Uvedená lehota začína plynúť po prijatí tohto poučenia v textovej forme, nikdy však pred prijatím poukážky príjemcom. Na dodržanie lehoty na zrušenie stačí včasné odoslanie zrušenia alebo poukážky. Poukážka tým stráca platnosť a viac ju nemožno použiť. Zrušenie treba zaslať na adresu: Vienna House Hotelmanagement GmbH, heslo (Stichwort): Voucher, Dresdnerstrasse 87, 1210 Viedeň, Rakúsko alebo e-mailom na: [email protected]


V. Odstúpenie Hosťa od zmluvy (zrušenie objednávky/nevyužitie služieb Hotela)

1.    Na bezplatné odstúpenie Hosťa od zmluvy uzavretej s Hotelom je potrebný písomný súhlas Hotela. Ak súhlas nebude udelený, je dohodnutá cena podľa zmluvy splatná aj vtedy, keď Hosť nevyužije zmluvné služby. To neplatí v prípade porušenia povinnosti Hotela brať ohľad na práva a právne a iné záujmy Hosťa, v dôsledku čoho už nemožno reálne očakávať, že bude mať ďalej záujem na trvaní zmluvy alebo má akékoľvek iné zákonné alebo zmluvné právo odstúpiť od zmluvy.

2.    V prípade, že bola medzi Hotelom a Hosťom písomne dohodnutá lehota na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Hosť od zmluvy odstúpiť do uplynutia tejto lehoty bez toho, aby tým vznikol Hotelu nárok na úhradu alebo nárok na náhradu škody.

3.    V prípade, že Hosť nevyužije izby a miestnosti na podujatia bez včasného vyhlásenia o bezplatnom odstúpení, musí Hotel započítať do vyúčtovania príjmy z ich prenájmu iným a príslušnú úsporu nákladov.

4.    Hotel môže podľa vlastného uváženia v prípadoch podľa predchádzajúceho bodu 3 požadovať namiesto konkrétne vypočítaného odškodnenia zmluvne dohodnutú odmenu a odrátať z nej úsporu nákladov na paušálnej báze. V takom prípade je Hosť povinný zaplatiť najmenej 90 % zmluvne dohodnutej ceny za prenocovanie s raňajkami alebo bez raňajok ako aj za paušálne balíky služieb s výkonmi tretích osôb, 80 % za balík s polpenziou a 70 % za balík s plnou penziou. Ak Hotel vypočíta konkrétnu sumu odškodnenia, predstavuje to výšku zmluvne dohodnutej ceny za požadované služby Hotela po odrátaní príjmov z prenájmu iným a úspory nákladov.

5.    Ak Hosť odstúpi od zmluvy po jej podpísaní, respektíve po uplynutí zmluvne dohodnutej lehoty na bezplatné odstúpenie, je Hotel oprávnený účtovať si navyše k dohodnutej cene za izbu a k nákladom na služby tretích osôb 35 % ušlého konzumu. Ak Hosť odstúpi od zmluvy po zmluvne dohodnutej lehote na bezplatné odstúpenie a 21 dní alebo menej pred termínom podujatia, je Hotel je oprávnený účtovať si 80 % ušlého konzumu.

6.    Výpočet konzumu sa riadi vzorcom: Cena za jednotlivé menu pre dané podujatie x počet účastníkov. Ak za menu ešte nebola dohodnutá cena, použije sa najlacnejšie 3-chodové menu z aktuálnej ponuky pre podujatia. Nápoje sa účtujú v tretine ceny menu.

7.    Ak bol dohodnutý konferenčný paušál na účastníka, je Hotel oprávnený účtovať si pri odstúpení od zmluvy po podpise zmluvy alebo po uplynutí zmluvne dohodnutej lehoty na bezplatné odstúpenie 70 %, pri odstúpení 21 dní alebo menej pred termínom podujatia 90 % konferenčného paušálu x dohodnutý počet účastníkov.

8.    Hosť môže slobodne preukázať, že príslušný vyššie uvedený nárok nevznikol alebo nevznikol v požadovanej výške.


VI. Odstúpenie od zmluvy zo strany Hotela

1.    Ak bolo písomne dohodnuté právo Hosťa na bezplatné odstúpenie od zmluvy v určitej lehote, je Hotel oprávnený odstúpiť od zmluvy v tejto lehote vtedy, ak sú dané dopyty iných Hostí na zmluvne zarezervované izby alebo miestnosti na podujatia, a Hosť sa na spätný dopyt Hotela nevzdá svojho práva na odstúpenie v lehote stanovenej Hotelom. To platí primerane aj pri poskytnutí možnosti v situácii, keď sú dané iné dopyty, pričom Hosť na základe spätného dopytu Hotela nie je ochotný uskutočniť pevnú rezerváciu v rámci lehoty stanovenej Hotelom. Pevná rezervácia znamená, že týmto dňom vzniká zmluva a že sa ruší pôvodne dohodnuté právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy.

2.    Ak sa neuhradí dohodnutá alebo v zmysle časti 1, odsek IV, bod 7 požadovaná záloha, a to ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty na úhradu stanovenej Hotelom, má Hotel právo odstúpiť od zmluvy.

3.    Ďalej je Hotel oprávnený predčasne odstúpiť od zmluvy z vecne odôvodnených príčin, napríklad ak

·         nie je možné plnenie zmluvy z dôvodu vyššej moci alebo iných okolností, ktoré nie sú pre Hotel únosné;

·         sa Hotelové služby zarezervovali s poskytnutím zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov o podstatných skutočnostiach, napríklad čo sa týka osoby Hosťa alebo účelu pobytu;

·         má Hotel má oprávnený dôvod domnievať sa, že využitie Hotelových služieb v danom prípade môže ohroziť hladkú prevádzku, bezpečnosť alebo povesť Hotela na verejnosti, pričom na tom nemá podiel vedenie alebo organizácia Hotela;

·         je dané porušenie časti 1, odsek I, bod 2 alebo časti 1, odsekIV, bod 3.

4.    Ak sa po podpise zmluvy zistia okolnosti, ktoré podľa názoru Hotela spochybňujú bonitu Hosťa (najmä v prípade, že Hosť nehradí splatné pohľadávky Hotela a javí sa tak ohrozenie platobných nárokov Hotela), je Hotel oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo poskytovať dohodnuté služby len s úhradou vopred alebo na základe poskytovania zábezpek. Toto právo na odstúpenie od zmluvy je dané najmä vtedy, ak

·         Hosť podal žiadosť o začatie konkurzného konania, začal konanie na účely mimosúdneho vyrovnania dlhov alebo zastavil svoje platby,

·         začalo konkurzné konanie alebo jeho začatie bolo zamietnuté z dôvodu nedostatku majetku alebo z iných dôvodov.

5.    V prípade oprávneného odstúpenia Hotela od zmluvy nevzniká Hosťovi nárok na náhradu škody.

6.    Hotel môže zamedziť neschváleným pohovorom s kandidátmi, predajným a podobným akciám, respektíve požadovať ich prerušenie.

7.    Ak by v prípade odstúpenia podľa vyššie uvedených bodov 2, 3 a 4 vznikol nárok Hotela voči Hosťovi na náhradu škody, môže Hotel predložiť tento nárok v paušálnej sume. V takom prípade platia primerane ustanovenia časti 1, odsek V, body 4 až 7. V takýchto prípadoch má Hosť možnosť preukázať, že nevznikla žiadna alebo len malá škoda.

VII. Zákonná zodpovednosť Hotela, premlčanie

1.    Hotel ručí za svoje záväzky z Hotelovej zmluvy so starostlivosťou riadneho obchodníka. Nároky Hosťa na náhradu škody sú vylúčené. To neplatí pre škody vyplývajúce z narušenia života, zranenia či inej ujmy na zdraví, ak je za dané porušenie povinnosti zodpovedný Hotel, iné škody v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia povinnosti Hotela a škody v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbanlivého porušenia významnej zmluvnej povinnosti, ktorej plnenie je zásadným predpokladom riadneho výkonu zmluvy a na ktorej dodržanie sa Hosť môže obvykle spoľahnúť („základná povinnosť“). V prípade porušenia základnej povinnosti z nedbanlivosti je zákonná zodpovednosť Hotela obmedzená na typické škody pre daný druh zmluvy, ktoré boli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy. Za rovnocenné porušeniu povinnosti Hotela sa považuje aj takéto porušenie zo strany jeho zákonných zástupcov alebo pomocných síl. V prípade nedostatkov alebo chýb v službách Hotela vynaloží Hotel pri ich zistení alebo na základe bezodkladnej námietky Hosťa snahu o ich nápravu. V ostatných prípadoch je Hosť povinný včas upovedomiť Hotel o možnosti vzniku neobvykle vysokej škody. Hosť je povinný prispieť v rámci svojich možností k odstráneniu nedostatku a k obmedzeniu možných škôd.

2.    Za prinesené veci ručí Hotel Hosťovi podľa ustanovení zákona. Peniaze, cenné papiere a cennosti možno až do maximálnej hodnoty zodpovedajúcej poistenej sume Hotela uschovať v Hotelovom trezore. Hotel odporúča využiť túto možnosť. Nároky zo zákonnej zodpovednosti zanikajú, ak Hosť neoznámi prípadnú stratu, zničenie alebo poškodenie vecí Hotelu bezodkladne po zistení. Zákonná zodpovednosť je daná len vtedy, ak boli miestnosti alebo schránky, v ktorých sa veci prechovávali, uzamknuté. V týchto prípadoch sa primerane použije predchádzajúci bod 1, vety 2 až 5.

3.    Ak sa Hosťovi poskytne parkovacie miesto v Hotelovej garáži alebo na Hotelovom parkovisku, a to aj za poplatok, nevzniká tým žiadna zmluva o úschove. Hotel nenesie zodpovednosť za stratu, poškodenie ani za obsah motorových vozidiel, ktoré sú zaparkované alebo s ktorými sa jazdí v priestoroch Hotela. Hotel nie je povinný vykonávať dohľad. Prípadné škody je potrebné bezodkladne nahlásiť Hotelu. V týchto prípadoch sa primerane použije predchádzajúci bod 1, vety 2 až 5.

4.    Požiadavky na budenie plní Hotel s maximálnou starostlivosťou. Za tieto služby však neručíme. So správami, poštou a zásielkami tovaru pre Hostí sa narába s náležitou starostlivosťou. Hotel na seba berie úlohy doručenia, úschovy a na požiadanie a za poplatok aj preposlania pošty. V týchto prípadoch sa primerane použije predchádzajúci bod 1, vety 2 až 5.

5.    Všetky nároky voči Hotelu, pri ktorých podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok platí obmedzená zodpovednosť, ako aj nároky na zníženie nájomného v prípade vecných a právnych nedostatkov, sa premlčia do jedného roka od vzniku nároku a odkedy sa veriteľ dozvedel alebo bez hrubej nedbanlivosti musel dozvedieť o okolnostiach zakladajúcich vznik nároku, a o osobe dlžníka. Nároky na náhradu škody voči Hotelu, pre ktoré je podľa tohto ustanovenia obmedzená zodpovednosť, ako aj nároky na zníženie nájomného v prípade vecných a právnych nedostatkov, sa nezávisle od toho, či je o nich znalosť, premlčia do piatich rokov od svojho vzniku,  okrem nárokov voči spotrebiteľom, kde platia vždy príslušné zákonné ustanovenia o premlčaní.

6.    Fotografie zobrazené na internetových stránkach a v službách cez mobilné zariadenia sú len ilustračné. Aj napriek snahe sprostredkovať čo najvernejšiu predstavu o zvolenom ubytovaní sa môžu vyskytnúť neúmyselné odchýlky.

VIII. Zákonná zodpovednosť Hosťa za škody

1.    Hosť je zodpovedný za všetky škody na budove alebo inventári spôsobené účastníkmi a návštevníkmi podujatí, zamestnancami a inými tretími osobami z jeho strany alebo ním samým.

2.    Hotel môže vyžadovať, aby hosť poskytol primerané zábezpeky (napr. poistenia, kaucie, záruky).

IX. Ochrana údajov

Hotel ako Prevádzkovateľ v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) spracováva osobné údaje Hosťa, ako sú osobné údaje, kontaktné údaje, elektronické identifikačné údaje (IP adresy (protokolové súbory)), informácie o počítači a internetovom prehliadači atď., ako aj individuálne údaje o pobyte klienta, a to na právnom základe plnenia zmluvných vzťahov, ochrany oprávnených záujmov Hotela a dodržiavania zákonných povinností. 

X. Záverečné ustanovenia

1.    Ústne dohody sú záväzné len vtedy, ak sú písomne ​​potvrdené. Zmeny alebo doplnenia zmluvy alebo tohto odseku, prijatej žiadosti alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok musia mať písomnú formu. Jednostranné zmeny alebo doplnky zo strany Hosťa sú neplatné.

2.    Miesto plnenia a platieb je pre všetky vzájomné záväzky sídlo Hotela.

3.    Výhradným miestom súdnej príslušnosti , ak je zmluvný partner podnikateľ, právnická osoba podľa verejného práva alebo verejnoprávny osobitný fond, a to aj pre spory v súvislosti so šekmi a zmenkami, je vecne príslušný súd vo Viedni.

4. Ak zmluvný partner nemá vecne príslušný súd v Rakúsku, miestom súdnej príslušnosti je sídlo Hotela.

4.    Platí rakúsky právny poriadok. Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

5.    Ak sa niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok pre Hotelové ubytovanie stanú alebo ukážu byť neplatné či neúčinné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. V takom prípade sa strany dohodnú na novom ustanovení, ktoré sa svojím účinkom čo najviac blíži významu neplatného ustanovenia.

6.    V prípade problémov s výkladom medzi nemeckou a prípadnou inojazyčnou verziou týchto Všeobecných obchodných podmienok má prednosť nemecká verzia.

ČASŤ 2 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE HOTELOVÉ ZMLUVY


I. Poskytnutie, odovzdanie a vrátenie izby

1.    Hosť nezískava právo na poskytnutie určitých konkrétnych izieb, ak sa tak písomne nedohodlo ​​v Hotelovej zmluve.

2.    Rezervované izby sú Hosťovi k dispozícii od 15:00 hod. v deň dohodnutého príchodu. Hosť nemá nárok na skoršie poskytnutie. Ak nebol výslovne dohodnutý neskorší čas príchodu alebo sa za danú izbu nezaplatilo vopred, má Hotel právo prideliť rezervované izby po 18:00 hod. iným Hosťom bez toho, aby z toho Hosťovi vyplynul nárok voči Hotelu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté nároky Hotela z časti 1, odsek V.

3.    V dohodnutý deň odchodu je potrebné odovzdať izby Hotelu najneskôr o 11:00 hod., vyprázdnené a v neporušenom stave. Za škody zodpovedá Hosť podľa časti 1, odsek VIII, bod 1. Ak Hosť nezabezpečí, aby boli izby k dispozícii najneskôr o 11:00 hod. tým, že ich vyprázdni a uvoľní, môže Hotel požadovať plnú cenu za ďalší deň. Zaplatením dohodnutej ceny nie sú dotknuté ďalšie nároky Hotela na náhradu škody. Ak Hotel musí ubytovať Hostí v inom Hoteli pre neskoré vyprázdnenie, znáša Hosť všetky náklady s tým spojené. Zároveň to nezakladá žiadne zmluvné nároky Hosťa. Hosť môže slobodne preukázať, že Hotelu nevznikol žiadny, alebo že mu vznikol podstatne nižší nárok na užívacie poplatky.

II. Príprava jedál, preobsadenosť, vstup do Hotelovej izby

1.    Príprava jedál akéhokoľvek druhu na izbách je zakázaná.

2.    Izby možno obsadiť len počtom Hostí, ktorý sa uviedol pri rezervácii. Pritom platia ustanovenia časti 1 IV, bod 3, a časti 1 VI, bod 3.

3.    Zamestnanci Hotela sú oprávnení vstupovať do Hotelovej izby počas pobytu Hosťa na účely čistenia, údržby a v núdzových prípadoch.

III. Skupinové rezervácie

1.  Pri rezerváciách viac ako 8 izieb sa môžu uplatňovať osobitné ustanovenia a ďalšie poplatky.

ČASŤ 3 OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PODUJATIA


I. Zmeny počtu účastníkov a času konania podujatia

1.    Zmeny rezervovaného počtu účastníkov o viac ako 5 % je potrebné nahlásiť Hotelu najneskôr desať pracovných dní pred začiatkom podujatia; na zmenu je potrebný písomný súhlas Hotela.

2.    Zníženie počtu účastníkov Hosťom o najviac 5 %, ktoré sa nahlási najmenej 3 pracovné dni pred začiatkom podujatia, zohľadní Hotel vo vyúčtovaní. Pri odchýlkach nad túto uvedenú mieru sa vyjde z pôvodne dohodnutého počtu účastníkov mínus 5 %. Hosť má právo znížiť dohodnutú cenu o úsporu nákladov v dôsledku menšieho počtu účastníkov, ktorú musí preukázať. Pritom je potrebné zohľadniť tiež úspory Hosťa z titulu poskytnutej 5 % tolerancie.

3.    V prípade odchýlky nahor sa bude účtovať za skutočný počet účastníkov. Ak sa počet účastníkov prekročí o viac ako 5 %, môže sa podľa okolností stať, že nebude možné servírovať želané poradie chodov, okrem prípadu, ak Hotel túto zmenu vopred odsúhlasí.

4.    Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac ako 10 %, ak na to však Hosť nemá nárok, je Hotel oprávnený stanoviť dohodnuté ceny v novej výške a vymeniť potvrdené miestnosti, ak to nie je pre Hosťa neprijateľné.

5.    Ak dôjde k posunu dohodnutých časov začiatku a skončenia podujatia a Hotel tieto odchýlky odsúhlasí, môže si Hotel primerane naúčtovať skutočnú pohotovosť nad pôvodne dohodnutý rámec, okrem prípadu, ak tento posun vznikol zavinením Hotela. Ak dôjde k posunu dohodnutých časov skončenia podujatí a Hotel musí ubytovať Hostí z dôvodu oneskoreného vyprázdnenia v inom Hoteli, znáša Hosť všetky náklady s tým spojené. Tým nie sú dotknuté ďalšie nároky Hotela na náhradu škody.

6.    V prípade podujatí, ktorých trvanie presiahne 23:00 hod., môže Hotel od tohto času účtovať personálne náklady na základe individuálneho preukazovania. Ďalej môže Hotel na základe individuálneho preukazovania účtovať aj cestovné náklady zamestnancov, ak musia cestovať domov po skončení premávkových časov miestnej verejnej dopravy osôb a z tohto titulu vzniknú dodatočné náklady.

II. Prinášanie jedla a nápojov

Hosť si vo všeobecnosti nesmie prinášať na podujatia jedlá a nápoje. Na výnimky sa vyžaduje písomná dohoda s Hotelom. V takýchto prípadoch sa bude účtovať suma na pokrytie režijných nákladov. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Hotel oprávnený požadovať náhradu škody v paušálnej výške na účastníka, pričom sa primerane uplatní časť 1, odsek IV, body 6 a 7 za ušlý zisk, ktorý by Hotel inak nahospodáril za poskytnutie služby. Hotel nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu na zdraví v dôsledku konzumácie prinesených jedál a nápojov.


III. Technické zariadenia a pripojenia; úradné povolenia

1.    V prípade, ak si Hotel v prospech Hosťa na jeho podnet obstará technické a iné zariadenia od tretích osôb, koná pritom v mene, z poverenia a na účet Hosťa. Hosť je zodpovedný za korektné zaobchádzanie s týmito zariadeniami, ich správnu obsluhu a riadne vrátenie, vrátane zariadení, ktoré sú majetkom Hotela. Hosť zaistí, že Hotel nebude vystavený žiadnym nárokom tretích osôb vyplývajúcim z poskytnutia týchto zariadení.

2.    Na použitie vlastného elektrického vybavenia Hosťa so zapojením do Hotelovej elektrickej siete sa vyžaduje písomný súhlas Hotela. Za poruchy alebo poškodenie zariadení Hotela v dôsledku použitia tohto vybavenia znáša náklady Hosť, ak nevznikli zapríčinením Hotela. Náklady na elektrinu vzniknuté používaním týchto zariadení môže Hotel zaznamenávať a účtovať na paušálnej báze.

3.    Hosť je so súhlasom Hotela oprávnený používať vlastné zariadenia na prenos dát (napr. telefón). Za tieto služby môže Hotel požadovať poplatok za pripojenie.

4.    Ak v dôsledku pripojenia vlastných zariadení Hosťa zostanú nevyužité vhodné zariadenia Hotela, môže si Hotel účtovať poplatok za ušlý zisk.

5.    Poruchy a škody na vybavení a technických alebo iných zariadeniach, ktoré poskytol Hotel, sa odstránia ihneď pokiaľ možno na náklady Hosťa.

6.    Potrebné úradné súhlasy, podmienky a povolenia na konanie podujatia si musí Hosť zaobstarať včas na vlastné náklady, a zodpovedá tiež za dodržanie verejnoprávnych a iných predpisov, ustanovení o ochrane pred hlukom, o ochrane mladistvých a za úhradu poplatkov za verejnú hudobnú produkciu (napr. autorským zväzom AKM v Rakúsku a GEMA v Nemecku). Hosť zaistí, že Hotel nebude v súvislosti s týmto bodom 6 vystavený žiadnym nárokom.

IV. Strata alebo poškodenie prinesených vecí

1.    Prinesené predmety určené na vystavenie, ako aj iné predmety vrátane osobných vecí sú v priestoroch, v ktorých sa koná podujatie, respektíve v Hoteli na riziko Hosťa. Hotel nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, zničenie, poškodenie ani škody na majetku, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania zo strany Hotela pri plnení zmluvných povinností. Ďalej sú z tohto obmedzenia zodpovednosti vylúčené aj všetky prípady, v ktorých predstavuje úschova vzhľadom na okolností konkrétneho prípadu typický zmluvný záväzok. Odhliadnuc od prípadov uvedených vo vete 3 sa na zmluvu o úschove vyžaduje výslovná dohoda.

2.    Prinesené dekoračné materiály musia spĺňať požiadavky požiarnej ochrany. Hotel si môže v tomto ohľade vyžiadať príslušný úradný doklad. Ak sa takýto doklad neposkytne, je Hotel oprávnený odstrániť už nainštalované dekoračné materiály na náklady Hosťa, respektíve zakázať ich inštaláciu. Z dôvodu možných škôd je potrebné umiestnenie a inštaláciu dekoračných materiálov vopred prejednať s Hotelom.

3.    Prinesené vystavené alebo iné predmety treba bezodkladne po skončení podujatia odstrániť. Ak tak Hosť nespraví, môže Hotel odstrániť a uskladniť tieto predmety na náklady Hosťa. Ak tieto predmety zostanú v miestnosti, v ktorej sa konalo podujatie, môže si Hotel počas trvania tohto stavu účtovať primeranú kompenzáciu za obmedzenie v použití. Hosť môže slobodne preukázať, že takýto nárok Hotela nevznikol alebo nevznikol v požadovanej výške.

4.    Iné veci účastníkov podujatia zanechané na mieste sa im zašlú len na vyžiadanie, a to na riziko a náklady príslušného účastníka. Hotel takéto veci uschová po 3 mesiace; po uplynutí tohto času budú tieto veci, ak majú zjavnú hodnotu, odovzdané miestnemu oddeleniu strát a nálezov. Náklady na úschovu týchto vecí znáša Hosť. Ak nemajú žiadnu zjavnú hodnotu, vyhradzuje si Hotel po uplynutí uvedenej lehoty ich zničenie na náklady Hosťa. 

5.    Za prinesené veci Hosťa ručí Hotel podľa časti 1, odsek VII, bod 2.

6.    Obalové materiály z dodávok zo strany Hosťa alebo tretích osôb na účely podujatia musí Hosť pred podujatím alebo po jeho skončení zlikvidovať. V prípade, že Hosť zanechá obalové materiály v Hoteli, je Hotel oprávnený zlikvidovať ich na náklady Hosťa.

ČASŤ 4 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV z poverenia podnikov ako objednávateľov (doložka o spracovaní údajov)

1.      V zásade je Hotel z hľadiska spracovania osobných údajov hostí „Prevádzkovateľ“ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). V rámci poskytovania služieb Hotel niekedy ako „Sprostredkovateľ“ spracováva pre rôznych objednávateľov ako „Prevádzkovateľ“ aj osobné údaje (napr. realizácia skupinových rezervácií, usporiadanie seminárov atď.).

2.      Hotel a objednávateľ dodržiavajú platné rámcové predpisy o ochrane údajov a Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) v súlade s ich príslušnými úlohami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ako je uvedené nižšie.

3.      Na účely tejto časti 4 Všeobecných obchodných podmienok sa spracúvanie údajov vzťahuje na všetky procesy, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, ako sú ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úpravy a zmeny, vyhľadávanie, používanie, zverejňovanie formou prenosu, šírenia alebo iného poskytnutia, porovnávanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

4.      Na účely využívania služieb Hotela, najmä pri plnení a správe rezervačných dopytov, pri správe pobytu klienta, plnení komunikačných dopytov, pri riešení reklamácií a plnení zákonných povinností môže Hotel alebo objednávateľ v plnení zmluvy spracúvať tieto druhy údajov:

a)     údaje o Hosťovi (napr. údaje o osobnom a rodinnom stave),

b)     rezervačné údaje (napr. cestovné údaje, informácie o izbe, individuálne preferencie k pobytu, údaje o vozidle, informácie o sprievodných osobách),

c)      platobné údaje (napr. fakturačné údaje, údaje o kreditnej karte),

d)     online údaje (napr. IP adresy, údaje o koncových zariadeniach, ID relácií).

5.      V prípade spracúvania osobných údajov kvôli poskytovaniu služieb Hotelom v mene objednávateľa zmluvné strany potvrdzujú, že objednávateľ je osobou zodpovednou za spracovanie údajov (Prevádzkovateľ), zatiaľ čo Hotel je zmluvným spracovateľom takýchto údajov (Sprostredkovateľ) a tieto spracováva podľa pokynov Prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v týchto obchodných podmienkach:

6.      Objednávateľ je Prevádzkovateľ spracúvaných osobných údajov Hostí, ktoré boli poskytnuté Hotelu ako Sprostredkovateľovi na účely vykonávania rezervácií a správy pobytov Hostí v rámci služby, ktorou bol Hotel poverený. 

7.      Hotel je vo svojej funkcii sprostredkovateľa povinný:

a)       spracovávať osobné údaje sprostredkovaných klientov objednávateľa len na základe zdokumentovaného pokynu prevádzkovateľa, pričom na tento účel ako pokyn postačujú tieto obchodné podmienky. Spracovanie údajov na vlastné účely je vo všeobecnosti zakázané. Objednávateľ musí sprostredkovateľa prípadne upovedomiť o prenose osobných údajov do tretej krajiny, okrem prípadov, ak si to nevyžaduje právo Európskej únie alebo členského štátu, ktorému podlieha sprostredkovateľ; v takom prípade upovedomí sprostredkovateľ prevádzkovateľa pred spracovaním, okrem prípadov, ak toto právo zakazuje takéto informácie z dôležitých dôvodov verejného záujmu;

b)       zaistiť, aby boli osoby oprávnené na spracovanie osobných údajov zaviazané zachovávať mlčanlivosť alebo aby podliehali príslušnej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť,

c)       prijať všetky potrebné opatrenia na zachovávanie dôvernosti osobných údajov Hostí a bezpečnosti spracovania (vhodnými technickými a organizačnými opatreniami v súlade s nariadením GDPR),

d)       Hotel je v tejto súvislosti oprávnený poveriť plnením zmluvných výkonov potrebných subdodávateľov (aj podporných), za predpokladu, že sa zabezpečí, že títo budú dodržiavať ustanovenia týchto obchodných podmienok. Sprostredkovateľ však nie je oprávnený poveriť výkonom zmluvných služieb subdodávateľov v plnom rozsahu. Sprostredkovateľ musí prevádzkovateľa informovať o každej zamýšľanej zmene vo vzťahu k zapojeniu alebo výmene iných zmluvných spracovateľov, aby mu tak dal možnosť vzniesť proti takýmto zmenám námietku. Sprostredkovateľ je povinný​ uzatvoriť potrebné dohody v zmysle článku 28, ods. 4 nariadenia GDPR so subdodávateľom v písomnej forme;

e)       s prihliadnutím na druh spracovania podľa možností podporiť prevádzkovateľa vhodnými technickými a organizačnými opatreniami tak, aby prevádzkovateľ mohol plniť svoju povinnosť náležite reagovať na uplatňovanie práv vymedzených v nariadení GDPR dotknutými osobami,

f)        podľa uváženia prevádzkovateľa vymazať všetky osobné údaje Hostí, ktoré objednávateľ (priamo alebo nepriamo) sprístupnil sprostredkovateľovi, alebo tieto údaje vrátiť a vymazať jestvujúce kópie, okrem prípadov, ak právne predpisy Európskej únie alebo členských štátov predpisujú uchovávanie osobných údajov,

g)       poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie súladu s uvedenými povinnosťami, a umožniť a napomáhať k vykonávaniu auditov zo strany úradov, prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby.

Stav: Marec 2020

Download PDF